Зображення місцевих предметів на топографічних картах

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Картографічні умовні позначення. Топографічна карта являє собою складний твір, вивчення якого завжди потребує аналітичного підходу, уміння розчленувати відображену на карті будь-яку місцевість на її складові елементи й усвідомити значення кожного окремого елемента та їх взаємозв’язки.

Одним із найважливіших складових елементів топографічної карти разом з її математичною основою є картографічне відображення об’єктів місцевості, які зображуються на топографічних картах умовними знаками – формі передачі інформації, яка найбільш сприятлива для показу і сприйняття їх кількісних та якісних ознак. У своїх сполученнях і взаємозв’язках на картах умовні знаки найкращим чином відтворюють наочну зорову модель місцевості на площині, а в уяві користувача створюють просторовий образ дійсної місцевості. Отже, знаючи ці знаки, можна уявити характер і взаємне розташування місцевих предметів.

Сутність застосування картографічних умовних знаків стає очевидною при співставленні карти з аерофотознімком на одну і ту ж ділянку місцевості. Перше враження може бути несприятливе для карти.

Способи визначення номенклатур суміжних аркушів топографічних карт

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Під час роботи командирів і штабів досить часто постають питання виготовлення робочих карт (склейки карт) на велику територію, наприклад, для детальної розробки бойових завдань частин (з’єднань), здійснення маршу підрозділів (частин) на великі відстані тощо. В таких випадках із аркушів топографічних карт виготовляють склейку карт. Розміри склейки залежать від масштабу бойових дій, довжини маршруту та інших чинників бойової обстановки, які необхідно врахувати завчасно. Для визначення номенклатур суміжних аркушів топографічних карт використовують наступні способи:

  • за відомою номенклатурою наявного аркуша карти;
  • за відомими географічними координатами;
  • по таблиці Волотовського;
  • за збірними таблицями.

 Визначення номенклатур суміжних аркушів топографічних карт за відомою номенклатурою

Розграфлення і номенклатура топографічних карт

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Топографічні карти складають на великі території земної поверхні. Для зручності користування їх видають окремими аркушами. Поділ карти паралелями та меридіанами на окремі аркуші, зручні у користуванні, називається розграфленням карти, а літерні та цифрові позначення, які вказують на місцезнаходження аркуша карти на земній поверхні та його масштаб, номенклатурою.

Сутність розграфлення топографічних карт полягає у наступному. Вся поверхня Землі поділяється паралелями через 4° на горизонтальні (широтні) ряди, які називають поясами, а меридіанами через 6° на вертикальні колони. Сторони трапецій служать межами аркушів карти масштабу 1:1 000 000.

Пояси позначаються літерами латинського алфавіту: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, починаючи від екватора до полюсів. Колони позначаються арабськими цифрами від 1 до 60, починаючи від меридіана 180° і нумеруються проти ходу годинникової стрілки, тобто з заходу на схід.

Розграфлення і номенклатура топографічних карт

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Математичні елементи топографічних картКулеподібну поверхню Землі зображають на площині, тобто на аркушах паперу, заздалегідь припускаючись при цьому деяких викривлень. Разом із цим відображення земної поверхні на топографічних картах являє собою наочну зорову і математично точну модель місцевості. За допомогою чого вдається відобразити кулеподібну поверхню на площині та як добитися того, щоб викривлення при створенні топографічних карт не були помітними під час вимірювання на картах у порівнянні з вимірюваннями на місцевості і навпаки?

Подібність карти до місцевості та вимірні властивості забезпечуються математичними елементами топографічних карт, а саме:

  • масштабом карти;
  • рамками карти;
  • координатною сіткою;
  • опорними геодезичними пунктами;
  • картографічною проекцією.

Масштаб карти це ступінь зменшення на карті проекції довжини відповідної лінії місцевості або відношення довжини лінії на карті до відповідної довжини лінії на місцевості. Масштаб топографічних карт

Плани міст

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Під час ведення бойових дій військ населені пункти, особливо великі міста, відіграють надзвичайно важливе значення. Історія всіх війн свідчить про те, що вони завжди були кінцевою метою бою або операції. Тому, крім топографічних та спеціальних карт, бойові дії військ за великі міста забезпечуються планами міст, які надають командирам усіх рівнів необхідну додаткову та важливу інформацію про них для успішного ведення бою.

Плани міст виготовляють на територію великих міст, важливих залізничних вузлів, військово-морських баз та інших важливих населених пунктів та їх околиць. Вони призначаються для детального вивчення великих і найбільш важливих населених пунктів та прилеглої до них місцевості під час планування бойових дій, а також для орієнтування, цілеуказання та управління військами, топогеодезичної прив’язки елементів бойових порядків військ і визначення координат об’єктів (цілей) під час ведення бойових дій у місті та у передмісті. Крім того, плани міст використовуються для планування заходів цивільної оборони.

Призначення і характеристика топографічних карт

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Топографічні карти є загальнодержавними офіційними документами і призначені для вирішення різноманітних завдань та потреб народного господарства, органів державної влади, науки, освіти і громадян України, а також у військовій справі для забезпечення оборони країни.

Наприклад, у промисловості топографічні карти використовують при проектуванні та будівництві промислових й інженерних споруд. У сільському господарстві – для землеустрою, меліорації земель, обліку та раціональному використанні земельних ресурсів. Топографічні карти потрібні інженерам, географам, геологам, агрономам, лісникам, економістам та багатьом іншим спеціалістам народного господарства.

У військовій справі топографічна карта – один із найважливіших документів, за допомогою яких командири усіх рівнів вивчають місцевість, оцінюють обстановку, з’ясовують завдання, приймають рішення, ставлять завдання перед підлеглими, організовують всі види бойових дій і управління військами у бою (операції).

Основні види карт та їх характеристики

3.3. Основні види карт та їх характеристики

Сьогодні, для задоволення потреб оборони країни та народного господарства, створюється велика кількість різноманітних карт. Щоб зорієнтуватися в цій різноманітності, карти необхідно класифікувати. Класифікація карт допомагає виявляти особливості, притаманні окремим видам карт, полегшує облік, систематизацію та зберігання карт.
Усі карти, що зображають поверхню Землі, а також моря та океани, називаються г е о г р а ф i ч н и м и картами. За своїм змістом вони розподіляються на загальногеографічні та тематичні.
До загальногеографічних карт відносяться географічні карти, на яких відображається сукупність основних елементів місцевості без виділення будь-яких з них. Докладність зображення рельєфу, гідрографії, населених пунктів, мережі доріг та інших топографічних елементів місцевості на загальногеографічних картах залежить від їх масштабу.
До загальногеографічних карт відносяться також і т о п о г р а ф і ч н і к а р т и - детальні карти місцевості для ви-значення планового та висотного положення точок (цілей) масштабу 1:1 000 000 та більше. Вони лежать в основі складання загальногеографічних карт меншого масштабу.
До т е м а т и ч н и х к а р т належать карти, основний зміст яких визначається конкретно зображеною темою. На них з великою детальністю зображуються окремі елементи місцевості або наносяться спецiальні дані, не показані на загальногеографічних картах.