Екологічний атлас Харківської області – забрудненість питної води та продуктів харчування

Екологічний атлас Харківської областіСкачать «Екологічний атлас Харківської області»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Забрудненість питної води та продуктів харчування. Відомо, що забруднення навколишнього середовища рідко справляє прямий вплив на людину. Як правило, основним компонентом негативного впливу забрудненого довкілля є прямий транспорт шкідливих речовин в організм людини з їжею та питною водою.

Несприятливий екологічний тиск на здоров’я людини виявляється в основному внаслідок накопичення шкідливих забруднюючих речовин у високих концентраціях в ґрунтах, рослинах і харчових ланцюгах за тривалий період, що впливає перш за все на імунологічну та генетичну системи людини. Аналогічну дію має забруднення поверхневих та підземних вод і вживання питної води, що не відповідає гігієнічним вимогам.

Особливу небезпеку для здоров’я населення становить потрапляння до організму людини залишкових кількостей пестицидів, а також ксенобіотиків, таких як сполуки важких металів,

Екологічний атлас Харківської області – забрудненість ґрунтів

Екологічний атлас Харківської областіСкачать «Екологічний атлас Харківської області»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Внаслідок інтенсивного господарського використання земельним ресурсам Харківської області завдано відчутного збитку в результаті відчуження родючих земель, розробки корисних копалин, затоплення і підтоплення водоймищами, меліоративних заходів і недосконалості застосовуваної агротехніки, що не враховує екологічних вимог. Такі проблеми як дегумифікація, ерозія, дефляція, забруднення ґрунтів пестицидами та ядохімікатами широко поширені на території області.

Внаслідок сконцентрованості великих промислових підприємств на території Харківської області виникла гостра проблема забруднення ґрунтів важкими металами.

Безпосередньо забруднення ґрунтів області важкими металами вивчено недостатньо. Відомі окремі роботи минулих років з вивчення забруднення ґрунтів м. Харкова і приміської зони, а також Зміївського і Балаклійського районів, перш за все роботи УкрНДІГА ім. О. Н. Соколовського. В них відзначено вплив Зміївської ГРЕС на комплексне забруднення ґрунтів, максимум

Екологічний атлас Харківської області – радіоактивне забруднення території

Екологічний атлас Харківської областіСкачать «Екологічний атлас Харківської області»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Радіоактивне забруднення території. Оцінка радіоекологічної ситуації є важливим показником стану навколишнього природного середовища та його впливу на здоров’я людей.

Радіаційний стан території Харківської області визначається значною мірою наявністю природних радіонуклідів уранового і торієвого рядів, а також калію-40 у навколишньому середовищі. Крім того, після аварії на Чорнобильській АЕС Харківська область потрапила в зону радіоактивних випадінь і виявилась в тій чи іншій мірі забрудненою штучними радіонуклідами – продуктами поділу ядер урану.

Радіаційний фон. Виміри радіаційного фону на території Харківської області проведено у вузлах рівномірної просторової сітки розміром 20х20 км у 2002 році в ході експедиційних робіт.

Величини радіаційного фону на висоті 1 м над поверхнею землі лежать у діапазоні від 0,078 до 0,164 мкЗв/год. при середньому значенні 0,122±0,004 мкЗв/год.

З 1991 р., коли були проведені аналогічні виміри, середнє значення потужності дози гаммавипромінювання на території області не змінилося.

Екологічний атлас Харківської області – оцінка якості поверхневих вод

Екологічний атлас Харківської областіСкачать «Екологічний атлас Харківської області»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Оцінка якості поверхневих вод. Під впливом антропогенного тиску поверхневі води змінюють свої природні фізико-хімічні властивості. Одним з найбільш небезпечних наслідків є забруднення поверхневих вод у результаті відведення в них забруднених зворотних вод.

Оцінка якості поверхневих вод проводилась на основі режимних даних контролю якості води поверхневих водних об’єктів Харківської області. Основними суб’єктами моніторингу поверхневих вод в області є:

  • Обласний центр з гідрометеорології;
  • Державне управління екології та природних ресурсів у Харківській області;
  • Сіверськодонецьке територіальне басейнове управління Держкомводгоспу України.

В цілому контроль за якістю поверхневих вод в області ведеться на 101 пості гідрохімічного контролю зазначених організацій.

Слід зазначити, що розміщення постів контролю поверхневих вод по області та за водними об’єктами вкрай нерівномірне і неузгоджене між суб’єктами моніторингу. Тому досить часто

Екологічний атлас Харківської області – водокористування

Екологічний атлас Харківської областіСкачать «Екологічний атлас Харківської області»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Забори свіжої води. Впродовж 2003 р., за даними статистичної звітності за формою 2-ТП (водгосп), водокористувачами Харківської області було забрано з усіх джерел водопостачання 485,4 млн м3 свіжої води. З цього об’єму 415,3 млн м3 було забрано з поверхневих водних об’єктів і 70,1 млн м3води отримано з підземних водозаборів.

Слід зазначити, що за останні роки об’єми свіжої води, яку забирають з водних об’єктів, відчутно зменшились. У таблиці 3.2.1.1 наведено динаміку заборів свіжої води сумарно по області за останні шість років, починаючи з 1998 р., та для порівняння дані водозаборів за 1990 і 1995 роки.

Екологічний атлас Харківської області – рекреаційні ресурси

Екологічний атлас Харківської областіСкачать «Екологічний атлас Харківської області»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Екологічна мережа – це єдина територіальна система, яка включає ділянки природних ландшафтів, що підлягають особливій охороні: території та об’єкти природно-заповідного фонду, курортні і лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні території та об’єкти інших типів, що визначаються законодавством України і є частиною структурних територіальних елементів.

Рішення про створення екологічної мережі сформульоване в рекомендаціях Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (1995 р.) як Всеєвропейської екологічної мережі - єдиної просторової системи територій країн Європи з природним або частково зміненим станом ландшафтів.

Екологічний атлас Харківської області – рослинний і тваринний світ

Екологічний атлас Харківської областіСкачать «Екологічний атлас Харківської області»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Рослинний і тваринний світ. За даними геоботанічного районування, Харківська область належить до двох геоботанічних округів: Лівобережного лісостепового з лучними степами і липово-дубовими лісами і Дніпровсько-Донецького із різнотравно-типчаково-ковиловими степами, байрачними лісами і заплавними луками.

Зональними типами рослинності для території області є широколисті мішані ліси (нагірні діброви), лучні степи і різнотравно-типчаково-ковилові степи.

Нагірні діброви займають більш еродовані ділянки вододілів на сірих і темно-сірих опідзолених і реградованих ґрунтах і опідзолених чорноземах.

Лучні степи приурочені до більш рівнинних ділянок рельєфу і розвиваються на потужних середньогумусних чорноземах і потужних середньогумусних вилужених чорноземах.