Методика топографічної підготовки у військах

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Основи методики топографічної підготовки.

Основною вимогою до бойової підготовки військ є максимальне зближення навчання до змісту тієї діяльності, до якої готуються війська. Цій вимозі найкращим чином відповідає польова виучка військ – навчити війська діям на місцевості, що максимально наближені до бойової обстановки.

Військова топографія є складовою частиною польової виучки військ, тобто уміння підрозділів у бойовій обстановці успішно застосовувати бойову техніку на незнайомій, складній для орієнтування місцевості за різної погоди, пори року та часу доби.

Мета топографічної підготовки – навчити особовий склад способам вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній за картою (аерознімком) та без карти, вдень і вночі, виконувати необхідні розрахунки за картою та на місцевості, а також умілому використанню сучасних засобів навігації.

Топографічна підготовка у військах проводиться на заняттях з військової топографії, яка є невід’ємною складовою навчання особового складу всіх видів і родів військ. Зміст і обсяг вивчення окремих питань військової топографії визначається програмою бойової підготовки відповідних родів військ, а також бойовим призначенням того чи іншого підрозділу.

Військова топографія тісно пов’язана з іншими навчальними дисциплінами, особливо з тактикою, вогневою та спеціальною підготовкою. Багато питань військової топографії, зокрема орієнтування на місцевості, виконання польових вимірів під час розвідки противника на місцевості, підготовки даних для стрільби, цілеуказаннях та інші, становлять складову частину цих дисциплін. Тому знання отримані на заняттях з військової топографії, повинні вдосконалюватися в процесі вивчення інших дисциплін, на польових заняттях та тренуваннях.

При вивчені військової топографії найкращим чином розкривається основний принцип – навчити війська діям, які необхідні на полі бою, оскільки більшість занять проводиться на місцевості. Під час занять військовослужбовці звіряють карту з місцевістю, цим самим забезпечується ще один принцип – наочність у навчанні.

Види занять залежать від організації навчання, складу тих хто навчається та порядку вивчення тематики занять. Видами занять можуть бути: лекції, групові та практичні заняття, виконання вправ та нормативів, але основними видами занять з військової топографії є практичні заняття, які проводяться в класі та безпосередньо на місцевості. Проте заняття в класі є складовою частиною практики. Всі теми потребують попереднього засвоєння деяких питань, які з меншою тратою часу і з найбільшим успіхом можна вивчати в класі. Тому правильне поєднання польових занять із заняттями в класі є однією з основних вимог правильної організації топографічної підготовки.

Для проведення занять з військової топографії необхідно використовувати топографічні карти, які є основними посібниками на заняттях з військової топографії. Найкращим чином класним заняттям відповідають навчальні карти У-34-37-В і У-34-37-В-в (Снов), які використовують не тільки на заняттях в класі, а також для виконання вправ в часи самостійної підготовки.

Польові ж заняття необхідно проводити з використанням  топографічних карт місцевості, де проводяться заняття, і бажано, масштабу 1:50 000. Разом із тим, на перших заняттях рекомендується перші навички відпрацьовувати на карті масштабу 1:25 000, а на завершальному етапі навчання використовувати карту масштабу 1:100 000. Заняття з військової топографії у класі, крім карт, повинні бути забезпечені вимірювальними інструментами: офіцерськими лінійками, лінійками довжиною 40см, транспортирами, курвіметрами, циркулями, олівцями, а на польових заняттях, крім цього, необхідно мати компаси і біноклі.

Успіх вивчення військової топографії залежить від організації занять; особливу увагу при цьому необхідно звернути на підготовку та порядок проведення занять.

Для підготовки до заняття необхідно усвідомити мету теми в цілому, тобто які знання та навички повинні отримати військовослужбовці наприкінці занять. Для цього необхідно продумати і визначити головні питання та послідовність їх викладення, розрахувати час, підготувати відповідні вправи, при цьому завчасно вирішити їх та скласти питання і завдання на самопідготовку.

Для підготовки занять у полі особливу увагу необхідно звернути на вибір ділянки місцевості, яка найкращим чином відповідає поставленій меті заняття.

Підготовка до занять завершується складанням плану (план-конспекту) проведення заняття, в якому вказується тема заняття, час на його проведення, мета заняття, матеріально-технічне забезпечення, основні питання та висновки. Основним і найбільшим за об’ємом є розділ, який висвітлює основні питання заняття, тобто короткий зміст питань, що висвітлюються, необхідних вправ і задач та їх розв’язання, а також питання, які будуть поставленні наприкінці заняття.

Весь матеріал в плані проведення занять повинен бути розподілений на складові, в кожній із них необхідно показати основне і підкреслити найважливіше. Найкращим вважається план, у якому зміст питань надається заголовками і короткими тезами, або термінами у вигляді підзаголовків; в необхідних випадках до плану виготовляються схеми, рисунки, таблиці та інші необхідні матеріали.

Після складання плану необхідно запам’ятати послідовність розміщення матеріалу та закріпити його зміст у пам’яті для того щоб у разі необхідності під час занять було достатньо лише одного погляду для відповіді на будь-яке питання.

Перше заняття необхідно розпочинати з ознайомленням з програмою та метою навчання. Необхідно об’яснити сутність, значення і організацію топографічної підготовки, її роль та місце в загальній системі навчання та бойової підготовки військ; поставити завдання по роботі над виконанням програми вивчення курсу; вказати літературу, приладдя та інструменти, які необхідно мати на заняттях.

Кожне заняття повинно мати ясну і конкретну мету задля ефективного використання відведеного учбового часу. Кожне заняття розпочинається, зазвичай, перевіркою раніше вивченого матеріалу.

Основна частина заняття, протягом якої вивчаються нові навчальні питання, проводиться, наприклад, у такому порядку. Спочатку висвітлюється новий матеріал і надається порядок виконання прийомів і дій (при необхідності по елементам). Потім самостійно виконують показані дії та прийоми і відпрацьовують вправи в ускладнених умовах. Наприкінці занять необхідно перевірити і оцінити знання та навички, дати завдання на самопідготовку, а також перевірити наявність карт та інструментів.

На заняттях необхідно вимагати дотримання військової дисципліни, зразкового зовнішнього вигляду. Обов’язково при цьому поєднувати військове виховання кожного військовослужбовця з його навчанням. Поведінка й стиль роботи викладача на заняттях повинні бути взірцем для тих, хто навчається.

Заняття, що проводяться у класі доцільно проводити в спеціальному класі військової топографії. Під час проведення занять необхідно вимагати від кожного військовослужбовця обов’язкового замалюваня всіх рисунків, а також короткого конспектування основних питань та вирішення вправ і прикладів.

З перших занять особливу увагу необхідно звертати на правильну графіку оформлення робіт (підписів, цифр і якісного виконання графічних документів). Оцінка кожної виконаної роботи обов’язково повинна залежати від її графічного оформлення.

Правильна організація перевірки знань та навичок військовослужбовців впливає на формування у них дисциплінованості, наполегливості, уважності, військової культури та прагнення до удосконалення своїх знань.