Могутні твердині Волині. The Strongholds of Volyn

Дубно - план міста до кожного будинкуСкачать «Дубно - план міста до кожного будинку»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем  архиве карт 

Замки Волині:

У багатій архітектурній спадщині України важливе місце посідають пам'ятки оборонного будівництва — фортеці й замки, а також палаци -  колись розкішні резиденції володарів і аристократів минулого.

Всі ці будівлі та споруди — свідки багатої на події історії країни: Чи мало бачили вони кровопролитних битв і тривалих облог, підступних інтриг і романтичних побачень. Утім, не всі свідчення про це збереглися до нашого часу у вигляді документально підтверджених фактів, щось вціліло лише  в легендах, які дбайливо передавалися з вуст у вуста.

Ці красиві перекази та кумедні бувальщини додають пам’яткам старовини привабливості Однак головне, заради чого варто відвідати ці видатні пам’ятки, — майстерність, з якою їх зведено, витонченість оздоблення та неповторність декорування. А також дивовижна атмосфера минулих епох, що відчувається у давніх стінах. Залишилося не так багато місць, де можна буквально доторкнутися до минулого, оскільки більшість українських замків лежать у руїнах або занепадають.

Дубенський замок розташований у місті Дуб­но Рівненської області (за 43 км на південний захід від Рівного), на вул. Замковій, 7а.

Дуб­но Дубно — давнє місто України, що не раз ставало ареною важливих іс­торичних подій. У ньому збереглося декілька цікавих пам'яток, на базі яких створено історико-культурний заповідник. Почесне місце серед пам'яток міста займає Лубенський замок.

Перша письмова згадка про місто Дубно датується 1100 роком. В епо­ху феодальної роздробленості Київської Русі і жорстоких міжусобних воєн володимир-волинський князь Давид Ігоревич спробував захопити владу в Теребовлянському князівстві, підступно позбавивши зору князя Василька. Інші князі засудили загарбника і на загальному з'їзді позбави­ли його титулу і володінь, залишивши Давиду Ігоревичу лише декілька містечок, серед яких і Дубно.

1492 року на місці городища виріс замок, побудований князем Кос­тянтином Івановичем Острозьким. Рід Острозьких брав початок від ки­ївського князя Святополка Изяславича, тобто походив від Рюриковичів, правителів Київської Русі. Тривалий час рід Острозьких був одним з най- багатших і найвпливовіших у країні. Дубно був однією з їхніх основних резиденцій, і князі чимало уваги приділяли як процвітанню міста, так і зміцненню свого замку.

*** Князівський град височів на горбистому мисі над річкою Іквою, води якої були для нього природним захистом від ворогів. Війська Зо­лотої Орди, що захопили в середині XIV сто­ліття Київську Русь, зруйнували Дубно.

Дубенський замокКостянтин Іванович чимало сприяв підвищенню статусу свого роду й у вищих політичних колах, й серед простого люду. Рано осиротівши, князь виховувався у Вільному при дворі великого князя литовського Ка- зимира і зумів заслужити велику довіру і прихильність володаря держа­ви. Відзначився Костянтин Острозький і у військових справах: у літописах зафіксовано понад 60 битв з татарами, з яких військо князя виходило переможцем. Так, власною доблестю і військовою кмітливістю Костян­тин Острозький досяг звання гетьмана великого литовського й отримав земельні наділи, а додавши їх до успадкованих земель, виявився най­більшим землевласником на Волині. Чимало уваги князь приділяв гос­подарській діяльності: клопотав про звільнення своїх міст від державних податей, зводив храми, затверджуючи у своїх володіннях православ’я. У побуті Острозький був украй невибагливий і далекий від розкоші.

***Дубенський замок місце дії знаменитої повісті Миколи Васильовича Гоголя «Тарас Бульба». Саме його стіни облягало козаць­ке військо, а всередині знемагала прекрасна панночка, в яку закохався Андрій Бульба. Ці­каво, що підземний хід із фортеці, описаний у повісті, найпевніше існував насправді.

Дубенський замокПочини князя гідно продовжив його син, Костянтин Костянтинович Острозький. Він увійшов в історію як ревний захисник православ’я, що обстоював його на своїх землях після прийняття Брестської унії. Пі­клувався князь і про освіту: відкривав школи, протегував ученим. Голов­ним його досягненням стало створення училища в Острозі, що поклало початок Острозькій академії, і першої в країні друкарні, де працював першодрукар Іван Федоров. Постать князя Острозького присутня серед інших видатних історичних діячів на пам'ятнику «1000-річчя Росії» у Ве­ликому Новгороді. У Дубенськом замку Костянтин Костянтинович про­вів останні роки життя.

Його спадкоємець Іван Костянтинович на початку XVII століття, в епо­ху розвитку артилерії, перебудував Дубенський замок у стилі пізнього ренесансу. У твердині було влаштовано ливарню, де відливали гармати. Оборону замку тоді забезпечували 73 гармати. Фортифікація була про­думана на найвищому рівні, тому ворогам жодного разу не вдалося за­хопити Дубно.

Іван Костянтинович (відоміший як Януш) Острозький був останнім прямим спадкоємцем давнього роду. Князь виховувався при дворі ні­мецького імператора, а в дружини взяв угорську графиню. Всупереч сі­мейній православній традиції, Януш прийняв католицтво, але православ­не населення у своїх великих володіннях не утискав.

Син князя Януша помер раніше від батька, і продовжувачем роду Острозьких став син дочки Януша, Владислав Домінік Заславський. Під час Національно-визвольної війни польське військо під командуванням Владислава Домініка здобуло найбільшу перемогу над козаками в битві під Берестечком. Попри це князь славився серед сучасників не бойо­вою доблестю, а лінню і зніженістю, за що дотепні козаки називали його Периною. На Владиславі Домініку чоловіча лінія роду Острозьких і Заславських урвалася остаточно, а володіння перейшли у спадок зятеві Заславського — князю Любомирському.

Замок оточують глибокий рів і потужні бастіони з казематами. На краю бастіонів височіють ефектні оглядові вежі.

Надбрамний корпус з в'їзною брамою побудовано ще в XV столітті, але він повністю змінив зовнішній вигляд під час пізніших реконструкцій. Бра­му прикрашає ренесансний портал з гербами власників. Під надбрамним корпусом розміщуються підземні каземати, що йдуть на глибину 10 метрів.

Дубенський замокУ замковому дворі розташовуються два двоповерхові палацові корпу­си: палац Острозьких XVI століття і палац Любомирських XVIII століття. У них розміщено музейні експозиції, проходять різні тематичні виставки.

Особливу популярність серед туристів мають підземелля замку, де пе­реховувалися під час облоги мешканці міста. Підземні каземати влашто­вано по всьому периметру замку.

Dubno Castle

Dubno Castle is situated in the town of Dubno, Rivne Region (43 km southwest of Rivne), at 7a Zamkova Street.

Dubno is an ancient Ukrainian city, which has often been the scene of im­portant historical events. It features several interesting sights, on the basis of which the local historical and cultural reserve was created. A honorable place among the town's landmarks belongs to Dubno Castle.

Дубенський замокThe first written record mentioning Dubno dates back to 1100. In the era of a feudal disputes and brutal internal wars that raged all over Kyiv Rus, Da­vid Igorevych (the prince of  Volodymyr-Volynskiy) tried to seize the power in Principality of Terebovlia by blinding its ruler Prince Vasylko. Other princes of the land condemned the invader and deprived him of his title and posses­sions at their general assembly, leaving only few towns, including Dubno, for David Igorevych to rule.

In 1492, a castle constructed by Prince Kostiantyn Ivanovych Ostrozkiy ap­peared in the site of the burned town. The family of Ostrozkiy began with the Prince Sviatopolk Iziaslavych of Kyiv, therefore descending from Rurik dynas­ty, who were the rulers of Kyiv Rus. For a long time the Ostrozkiy family had been one of the richest and most influential dynasties of the country. Dubno was one of their main residences, and Princes paid much attention to both ensuring the town's prosperity and fortifying their castle.

Kostiantyn Ivanovych did much to promote the popularity of his dynasty both in higher political circles and among common people. Having become an or­phan very early, the Prince was educated at the court of Kasimir, the Grand Duke of Lithuania, and managed to gain confidence and favor of the Duke. Kostian­tyn Ostrozkiy has distinguished himself in military affairs as well: history records recognize him as winner in more than 60 battles with the Tatars. In such a way, by his own valor and military skill, Kostiantyn Ostrozkiy gained the rank of Great Hetman of Lithuania and received much land; adding it to the lands he had in­herited, he became the largest landowner in Volyn. The Prince paid much atten­tion to economic activities: he petitioned to release his towns from state taxes, or­dered to build churches, and established orthodoxy in his princedom. Ostrozkiy was also very unassuming and far from luxury in the way of his life.

His son Kostiantyn Kostiantynovych Ostrozkiy has worthily continued the Prince's initiatives. He went down in history as a true defender of ortho­doxy, who maintained it in his lands after the Union of Brest. The Prince also cared about education: he opened schools, and promoted scientists. His main achievement was the establishment of a school in Ostroh, which was the be­ginning of Ostroh Academy, and of the first printing house in the country where the famous printer Ivan Fedorov worked. The figure of Prince Ostroz­kiy stands among other prominent historical figures on the monument to the 1000th anniversary of Russia in Greater Novgorod. In Dubno Castle, Kostiantyn

*** The Prince's town rose upon the hilly fore­land above the Ikva River, the water of which served as a natural protection from enemies. The Golden Horde army that had seized the Kyiv Rus in the middle of the 14th century destroyed Dubno.

spent the end of his life. In the early 17th century, when development of artil­lery began, his successor Ivan Kostiantynovych reconstructed Dubno Castle in the late Renaissance style. The stronghold received a foundry for cannon production. The defensive power of the castle was ensured by 73 guns. The fortification was conceived meticulously, and despite the continuous wars, the enemy never managed to capture Dubno.

Ivan Kostiantynovych (better known as Janush) Ostrozkiy was the last di­rect heir of the old dynasty. The Prince was brought up at the court of the German emperor, and chose a Hungarian countess for his wife. Despite the Orthodox tradition of his family, Janush had converted to Catholicism, but did not discriminate the Orthodox population of his large land possessions.

The son of Prince Janush died before his father and the next successor of Ostrozkiy line became the son of Janush's daughter, Wladyslaw Dominik Zaslawskiy-Ostrozkiy. During the national liberation war of Khmelnytskiy, the Polish army under the command of Wladyslaw Dominik has defeated the Cossacks in the battle of Berestechko. Despite this, the Prince was more known among his contemporaries not for his combat heroism, but for his la­ziness and effeminacy, and for this reason witty Cossacks nicknamed him Perina (a Ukrainian word for "feather-stuffed mattress"). The male family line of Ostrozkiy and Zaslawskiy ended with Wladyslaw Dominik, and Zaslawskiy's son-in-law, Prince Lubomirskiy, inherited all their possessions.

The castle is surrounded by a deep moat and stout bastions with casemates. Edges of the bastions are crowned by spectacular observation towers. The over­gate building with an entrance gate was constructed back in the 15thcentury, but its appearance has been completely changed during the later reconstructions.

The gate is decorated with the Renaissance portal bearing coats of arms of its owners. Under the overgate building, we can find underground case­mates, which are down to 10 meters deep.

In the castle courtyard there are two two-storied buildings of the palace: the Ostroh Castle of the 16th century and Lubomirskiy Palace of the 18th cen­tury. They house museum expositions and host various thematic exhibitions.

The dungeons of the castle, where residents were hiding during sieges, are very popular with tourists. The underground casemates have been arranged all around the perimeter of the castle.

*** At the time of Lubomirskiy, in the 18th  cen­tury, the town experienced economic prosper­ity. The country's largest trade fairs were held here, the famous Dubensky Kontrakty, attended by 30,000 people annually. In this period, Dubno Castle was transformed into a palace complex. For its construction they have specially invited Henry Ittar, an architect of the Roman school.

*** Dubno Castle is the scene of the famous nov­el by Mykola Vasyliovych Gogol "Taras Bulba". It was the very castle besieged by the Cossack army, and the very castle where a beautiful young lady languished — the lady with whom Andriy Bulba fell in love. It is interesting to know that the connecting tunnel from the castle described in the novel could have existed in reality.