Основні види карт та їх характеристики

3.3. Основні види карт та їх характеристики

Сьогодні, для задоволення потреб оборони країни та народного господарства, створюється велика кількість різноманітних карт. Щоб зорієнтуватися в цій різноманітності, карти необхідно класифікувати. Класифікація карт допомагає виявляти особливості, притаманні окремим видам карт, полегшує облік, систематизацію та зберігання карт.
Усі карти, що зображають поверхню Землі, а також моря та океани, називаються г е о г р а ф i ч н и м и картами. За своїм змістом вони розподіляються на загальногеографічні та тематичні.
До загальногеографічних карт відносяться географічні карти, на яких відображається сукупність основних елементів місцевості без виділення будь-яких з них. Докладність зображення рельєфу, гідрографії, населених пунктів, мережі доріг та інших топографічних елементів місцевості на загальногеографічних картах залежить від їх масштабу.
До загальногеографічних карт відносяться також і т о п о г р а ф і ч н і к а р т и - детальні карти місцевості для ви-значення планового та висотного положення точок (цілей) масштабу 1:1 000 000 та більше. Вони лежать в основі складання загальногеографічних карт меншого масштабу.
До т е м а т и ч н и х к а р т належать карти, основний зміст яких визначається конкретно зображеною темою. На них з великою детальністю зображуються окремі елементи місцевості або наносяться спецiальні дані, не показані на загальногеографічних картах.
Прикладом тематичних карт можуть бути оглядово-географічні, геологічні та інші типи карт. До тематичних відносять і с п е ц і а л ь н і к а р т и. Вони призначаються для вирішення конкретних завдань і для певного кола користувачів. Їх зміст має більш вузький напрямок.
Карти з даними про поверхню дна морів, океанів та інших водоймищ називаються м о р с ь к и м и н а в і г а ц і й н и м и к а р т а м и.