Посібник “Умовні знаки морських карт”

Посібник "Умовні знаки морських картСкачать  «Умовні знаки морських карт»

Скачать «Умовні знаки морських карт» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Посібник призначений для читання морських карт видання Державної установи "Держгідрографія".

1. Морські навігаційні карти складено в нормальній рівнокутній циліндричній проекції Меркатора. Карти масштабу 1:50 000 та більше складаються за їхніми середніми паралелями, а карти масштабів менше ніж 1:50 000 - за головною паралеллю моря.
2. Глибини та висоти обсихання на картах наводяться в метрах від прийнятого нуля глибин. Позначки глибин і висоти обсихання, зміщені відносно свого положення, беруться в дужки.
Найменша глибина - найменша глибина на банці, рифі, барі та інших підвищеннях дна, а також на фарватері, у каналі.
Підтримувана глибина — найменша глибина в каналі чи на фарватері, підтримування якої забезпечується впродовж усієї навігації.
Відмітна глибина - глибина, яка більшою чи меншою мірою відрізняється від навколишніх глибин (не менше ніж на 10% за рівного та на 20% за нерівного рельєфу дна).
3. Позначки висот, висоти островів, надводних скель і каменів наводяться в метрах від рівня моря, прийнятого на картах цього району для відліку висот. Позначки висот, зміщені відносно свого положення, та висоти споруд беруться в дужки.
4. Біля небезпек, положення яких на карті показано наближеним або сумнівним, наводиться скорочення „ПН” або „ПО”.
Біля берегових об'єктів (орієнтирів, засобів навігаційного обладнання (ЗНО) тощо), положення яких на карті показано наближеним, наводиться скорочення "ПН". Біля наближених позначок висот та інших наближених числових характеристик наводиться скорочення "набл.".
5. Світні вогні ЗНО на картах масштабу 1:500 000 та більше наводяться за їхнім дійсним кольором. Білі, жовті та оранжеві вогні показуються оранжевою фарбою; перед характером жовтих та оранжевих вогнів вміщується скорочення "ж".
Радіуси кіл та дуг, які позначають колір вогнів, не відповідають дальності видимості вогню. Дальність видимості вогню дається в морських милях.
На картах масштабу менше ніж 1:500 000 усі світні вогні ЗНО, незалежно від виду (коловий чи секторний) та кольору вогню, зображуються "ріжками" фіолетового кольору.
На картах масштабу 1:500 000, призначених для використання як генеральних (внутрішні або окраїнні моря), усі вогні, незалежно від виду та кольору, зображуються "ріжками" фіолетового кольору. Колір вогню наводиться скорочено перед характером вогню.
6. На створах вказано прямі та зворотні напрямки (істинні азимути); перший напрямок - з моря, другий - з берега. У разі щільного навантаження карти на створах може вказуватися один напрямок - з моря. Ходова частина навігаційних створів показується безперервною лінією, неходова частина - пунктиром.
Якщо через дрібний масштаб карти два світні створні знаки не зображуються окремо та показуються в одній точці, то спочатку наводиться характеристика вогню переднього знака, а потім заднього.
7. Буї на картах зображуються відповідно до їхнього виду.
Біля буїв, віх і знаків наводяться топові фігури та прийнятими скороченнями вказується їхнє забарвлення. У районі дії Системи огородження МАМС на картах із щільним навантаженням біля позначень плавучих ЗНО та не світних знаків колір забарвлення може не зазначатися за умови, що вони мають топові фігури.
8. У зв'язку з тим, що в районах дії Системи огородження МАМС радіолокаційні відбивачі встановлено на всіх плавучих ЗНО, виставлених у важливих щодо навігаційного відношення місцях, на картах радіолокаційні відбивачі на плавучих ЗНО, як правило, не показуються.
9. Положенню об'єктів на картах відповідають такі точки умовних знаків:

— біля знаків правильної геометричної форми (коло, квадрат, рівнокутник, зірка тощо), а також біля знаків якірного місця та якірного місця із зазначенням номера - геометричний центр знака;
— біля знаків несиметричного рисунка або з однією віссю симетрії (буй, заводська труба тощо) - середина основи знака;
— біля знаків з кутом в основі (віха, вітряк тощо) - вершина кута;
— біля знаків, які є поєднанням кількох фігур (мечеть, радіощогла тощо) - геометричний центр нижньої (основної фігури).
Положенню позначки глибини на карті відповідає центр площі, яку займає число, що виражає глибину, а позначки глибини з дробовою частиною - центр площі цілого числа.
10. У таблицях умовні знаки надруковано таким самим кольором, що і на картах. Але на деяких картах
окремі елементи змісту замість фіолетового можуть друкуватися червоним, зеленим або чорним кольором.
11. Усі назви на картах подано українською та англійською мовами. Українські власні назви англійською мовою відтворюються шляхом транслітерації. Для зручності користування на картах вміщується таблиця скорочень українською та англійською мовами.
Деякі загальноприйняті стандартизовані скорочення такі як: Wк - затонуле судно, Оbstn - небезпека, РА - положення наближене, Рu - зруйновано тощо подано міжнародними абревіатурами ІНО.

This handbook is intended for reading nautical charts issued by State Hydrographic Institution of Ukraine.

1. Nautical charts are compiled in normal equiangular Cylinder Mercator projection. Charts at scale 1:50 000 are compiled according to the main sea parallel.

2. Depths and drying heights are charted in meters in reference with accepted chart datum. Depth and drying height symbols moved from their positions are given in brackets.

The leastdepth is the least depth on bank,reef,bar or on other bottom rises,also on fairways and channels.

Maintained depth is the leastdepth on channel or fairway,which is maintained during the whole period of navigation.

Bank is the depth which is more or less different to surrounding depths (not less than 10% from flat and 20% from rough bottom relief).

3. Heights, heights of islands, above-water rocks and stones are given in meters from sea level adopted on charts covering this area to read out heights.

Heights moved from their positions and heights of structures are given in brackets.

4. Near dangers with positions charted as approximate or doubtful, abbreviation "PD" is plotted.
Near coastal features (landmarks, aids to navigation etc.) with positions charted as approximate,

abbreviation "PA" is plotted. Near approximate heights and other approximate numeral character­istics, abbreviation "approx." is plotted.

5. Lights of aids to navigation plotted on charts at scale 1:500 000 or larger are shown in their true colours. White, yellow and orange lights are shown in orange. Before character of yellow or orange light, abbreviation "Y" is plotted.

Radiuses of circles and arcs designating colour of light, are not equal to range of light visibility. Range of light visibility is given in nautical miles. On charts at scale smaller than 1:500 000 all lights of aids to navigation, which are lighting, irrespective of their type (circular or sector) and colour of light are shown by "horns" in violete colour.

On charts at scale 1:500 000 intended for use as the main (inner or outlying seas), all lights irrespective of their colour are shown by "horns" in violete colour. Colour of light is abbreviated before the light character.

6. On leading lines direct and reverse directions (true azimuths) are shown; first direction - from sea, second - from coast. In case of dense plotted chart, it's available to point out only one direction - from sea. Navigable part of leading lines is presented by continuous line, unnavigable part - by dashed line.

When because of small chart scale two leading marks, which lights, can't be depicted separately and are shown at one point, firstly the character of front mark light is represented, then - the rear

one.

7. Buoys are charted according to their types. Near buoys, piles and beacons their topmarks with coloration, marked by adopted abbreviations, are represented. In the area, covered by IALA Buoyage System, on dense plotted charts near symbols of aids to navigation and beacons which don't light, coloration may be not shown if they have topmarks.

8. As in area covered by IALA Buoyage System radar reflectors are located on all floating aids to navigation, exhibited in parts important for navigation, they are not charted as a rule.

9. Positions of charted features are equal to the following symbol points:

near marks of rectilinear geometric form (circle,square,rectangular,star etc.),also near marks of anchorage and numbered anchor berths - geometric center of mark;

near marks of asymmetric picture or with one axle of symmetry (buoy, plant chimney etc.)-middle of the mark base;

near marks with angle as a base (pile, windmill etc.) - top of the angle;

near marks, combined of several figures (mosque, radio mast etc.) - geometric center of the lower (the main figure).

Positions of charted depths correspond to the center of area, occupied by numeral indicating the depth, values of depths with fraction part - to the center of the whole number area.

10. In tables symbolsare printed in the same colours as on charts. But on some charts separate content elements may be printed in red,green or black colour instead of violete.

11. All names on charts are given in Ukrainian language and English language. Ukrainian proper names are transliterated in English. For convenience use tables of abbreviations in Ukrainian and English language placed on charts.

Some standardized abbreviations such as Wk - wreck, Obstn - obstruction, PA - position ap­proximate, Ru - ruin etc., are given in generally used international abbreviations of IHO.