Розграфлення і номенклатура топографічних карт

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Математичні елементи топографічних картКулеподібну поверхню Землі зображають на площині, тобто на аркушах паперу, заздалегідь припускаючись при цьому деяких викривлень. Разом із цим відображення земної поверхні на топографічних картах являє собою наочну зорову і математично точну модель місцевості. За допомогою чого вдається відобразити кулеподібну поверхню на площині та як добитися того, щоб викривлення при створенні топографічних карт не були помітними під час вимірювання на картах у порівнянні з вимірюваннями на місцевості і навпаки?

Подібність карти до місцевості та вимірні властивості забезпечуються математичними елементами топографічних карт, а саме:

 • масштабом карти;
 • рамками карти;
 • координатною сіткою;
 • опорними геодезичними пунктами;
 • картографічною проекцією.

Масштаб карти це ступінь зменшення на карті проекції довжини відповідної лінії місцевості або відношення довжини лінії на карті до відповідної довжини лінії на місцевості. Масштаб топографічних карт в числовій, словесній і лінійній формах надається під південною рамкою кожного аркуша карти. Наприклад, масштаб 1:50 000 означає, що 1см карти відповідає відстань на місцевості 50 000 см або 500 м.

Масштабний ряд топографічних карт, розміри аркушів карт у градусах (мінутах, секундах) кожного масштабу, а також їх розміри на місцевості вказані в табл.4.1.

Т а б л и ц я 4.1

Масштаб карти

Розміри аркуша в градусній мірі

Розміри аркуша карти на місцевості (на широті  54о)

  по широті по довготі довжина бокових рамок карти (км) площа аркуша карти (км2)
1:1 000 000 440 173 000
1:500 000 220 44 000
1:200 000 40' 74 4 800
1:100 000 20' 30' 37 1 200
1:50 000 10' 15' 18 300
1:25 000 5' 7'30'' 9 75
1:10 000 2'30'' 3'45'' 4,5 19

 Рамки топографічних карт складаються із внутрішньої, зовнішньої і мінутної або градусної (рис. 4.1). Внутрішня рамка карти являє собою два меридіани і дві паралелі, які обмежують зображення місцевості на картi.

 Зовнішня або оформительська рамка відокремлює зміст карти від її позарамкового оформлення. В розривах північної, південної, західної та східної рамок надаються номенклатури суміжних аркушів карт.

Мінутна або градусна рамка призначена для визначення за картою географічних координат об’єктів місцевості, нанесення об’єктів (цілей) на карту за відомими координатами, цілеуказання тощо.

Мінутні (градусні) рамки поділяються на відрізки, які в градусних величинах дорівнюють 1¢ на картах масштабів 1:10 000-1:200 000 і 5' на картах масштабів 1:500 000 і 1:1 000 000. Непарні мінутні відрізки через один зафарбовані. Кожний мінутний відрізок на картах 1:10 000-1:100 000 поділяється крапками на шість частин, кожна з яких дорівнює 10''.

Рамки топографічної карти масштабу 1: 50 0004.1. Рамки топографічної карти масштабу 1:50 000

Координатна (кілометрова) сітка сітка квадратів, яка утворена лініями, паралельними до екватора та осьового меридіана зони і проводиться на топографічних картах через відповідні інтервали, що на місцевості відповідає певній кількості кілометрів і тому її ще називають кілометровою.

На картах масштабу 1:10 000 координатну сітку наносять через 10 см, на картах масштабу 1:25 000 через 4 см, на картах масштабу 1:50 000-1:200 000 через 2 см, а на карті 1:500 000 надаються тільки виходи кілометрових ліній по внутрішній рамці.

Координатна сітка призначена для вирішення наступних завдань:

 • визначення прямокутних координат об’єктів (цілей);
 • нанесення на карту об’єктів (цілей) за прямокутними координатами;
 • цілеуказання;
 • визначення дирекційних кутів напрямів;
 • наближене визначення відстаней і площ;
 • орієнтування карти на місцевості.

Опорні геодезичні пункти вихідні точки, координати яких вже відомі, відносно цих точок визначається місцезнаходження інших об’єктів місцевості при створенні карти. До них відносяться пункти державної геодезичної мережі, пункти розрядних геодезичних мереж згущення та точки знімальної мережі, які закріплені на місцевості центрами, нівелірні марки і репери ґрунтові державної висотної мережі, а також астрономічні пункти. На місцевості кожний такий пункт закріплений внутрішнім центром (залізобетонний моноліт, труба) і зовнішнім знаком (сигнал, піраміда, тур).

На карті такі пункти показуються спеціальними умовними знаками:

 • астрономічні пункти;
 • пункти державної геодезичної мережі;
 • пункти розрядних геодезичних мереж згущення та точки знімальної мережі;
 • марки та репери ґрунтові державної висотної мережі;

71

Картографічна проекція математичний спосіб зображення поверхні земного еліпсоїда або якої-небудь його частини на площині. Топографічні карти всіх масштабів складають у рівнокутній поперечно-циліндричній проекції Гаусса, яка обчислюється за параметрами еліпсоїда Красовського в шестиградусних зонах.

Сутність основних картографічних проекцій, особливості рівнокутної поперечно-циліндричної проекції Гаусса, а також порядок створення державної геодезичної мережі детально розглянуті у попередньому розділі.