Замки, фортеці, палаци Львова та його околиць. Lviv and Its Outskirts

карта околиць Львова

Скачать «Карта околиць Львова», 1:100 000

План міста Жовква

Скачать «План міста Жовква» (до кожного будинку)

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем  архиве карт

Жовківський замок розташований у місті Жовква (за 30 км на північ від Львова), на площі Вічовій.

Жовква — унікальне місто для України. Під час його плануванні було реалізовано ідею «ідеального міста» — європейську архітектурну уто­пію епохи Ренесансу. «Ідеальність» досягалася дотриманням декількох принципів гармонії: загальна симетричність планування; поділ міста на пропорційні квартали за рівнем життя, віросповіданням, напрямом професійної діяльності. Вулиці, що розділяли квартали, променями схо­дилися в центрі міста, де симетрично розташувалися головна площа Ри­нок (тепер Вічова) і Жовківський замок, приблизно рівні за площею. Замок слугував центром міського життя у воєнний час, а площа — у мир­ний. Від замку розгалужувалася лінія міських укріплень, що охоплювала все місто. Від укріплень збереглися старовинні Звіринецька і Глинська міські брами, розташовані обабіч замку. На площі височіють міська ра­туша і грандіозний костел Святого Лаврентія, по периметру проходять торговельні ряди.

Жовківський замокУся територія центральної частини Жовкви, на чолі із замком, — єди­ний архітектурний ансамбль, якому в наші дні надано статус історико- архітектурного заповідника. Реальне втілення архітектурної фантазії — справа рук польського коронного гетьмана Станіслава Жолкевського. Він заснував місто 1597 року на місці селища Винники.

Жовківський замок зведено в 1594— 1606 роках. Це квадратний двір, оточений житловими і господарськими корпусами. Кути замку захищають оборонні вежі, що виступають за лінію стін. В'їзд до замку лежить через надбрамну вежу, розташовану в центрі північного корпусу, й обернений у бік площі. Арковий проїзд обрамлений декоративним порталом у стилі маньєризму. У північному корпусі розміщувалися казарми для солдатів, стайні, каретні, арсенал з кузнею, камери для бранців.

*** Станіслав Жолкевський був видатним полководцем. На його рахунку придушення козацького повстання Северина Наливайка, перемога над шведами у Ліфляндії. 1610 року, під час польсько- російської війни, Жолкевський зайняв Москву, добився обрання польського короля Владислава на московський престол, а сам повернувся додому, захопивши в полон поваленого царя Василя Шуйського. 1620 року, у віці 73 років, гетьман вимушений був очолити польське військо в поході проти турків і загинув під Цецорою.

Навпроти брами, на іншому боці двору, розташований палацовий кор­пус, де жили власники міста. На жаль, цей корпус найбільш пошкодже­ний. Раніше вздовж його фасаду тягнулася ефектна двоповерхова галерея, прикрашена колонами і статуями власників замку. Вхід до палацу розмі­щувався на рівні другого поверху, до нього вели парадні сходи, над якими був влаштований під'їзд із портиком. У палаці були облаштовані особисті апартаменти власників палацу, скарбниця, зали для офіційних прийомів.

У східному корпусі розташовувалися кімнати для гостей замку, в про­тилежному західному — господарські приміщення.

Правнук Станіслава Жолкевського, польський король Ян III Собеський, зробив Жовкву королівською резиденцією. 1683 року з Жовк­ви польське військо виступило в переможний бій (битва під Віднем) з Османською імперією, незабаром на святкування тріумфу в Жовкву з’їхалися королівські особи і посли всіх європейських країн.

*** Під час Північної війни зі шведами Жов­ківський замок був резиденцією імператора Петра І (1706-1707 роки), тут відбувалися його зустрічі з гетьманом Мазепою. Саме тут було розроблено відомий Жовківський план бо­йових дій, суть якого полягала в ухиленні від генеральної битви доти, доки не буде впевне­ності в перемозі.

Zhovkva Castle

Zhovkva Castle is situated in the town of Zhovk­va (30 km north of Lviv) in Vichova Square.

Zhovkva is a unique city for Ukraine. It had been planned to embody the picture of "ideal town", the European architectural utopia of the Renaissance period. The "perfection" was achieved through observance of several princi­ples of harmony: the total symmetry of planning; the division of the town into proportional blocks in accordance with the living standard, religion, and pro­fessional activity. The streets which divided the blocks, converged in the city center like rays, where such parts of the town as its main sguare, the Rynok Sguare (now Vichova) and Zhovkva Castle were situated, being of approxi­mately the same size and located symmetrically. The castle served as a center of the town life during wartime, and the sguare was the center of its peacetime life. From the castle fortification lines began and embraced the whole town. Of all ancient fortifications, Zvirynetska and Glynska town gates located on either side of the castle have only been preserved. The sguare is crowned by a town hall and the grandiose church of St Lawrence, with trading rows ar­ranged all along the perimeter.

All the central part of Zhovkva with the castle is a single architectural en­semble, which has been given the status of historical and architectural reserve nowadays. The real embodiment of architectural imagination is the work of the Polish Hetman of Crown Stanislaw Zholkievskiy. He founded the city in 1597 on the site of the village of Vinnyky.

Zhovkva Castle was built in 1594— 1606. It presents a sguare courtyard, sur­rounded by residential and household buildings. Comers of the castle are pro­tected by towers, which stand out against the line of the walls. The entrance to the castle is through the gate tower, located in the center of the northern building, and facing the sguare. The archway is framed by a decorative portal in the style of mannerism. In the northern building, there were barracks for sol­diers, stables, coach-houses, the arsenal with a forge, and cells for prisoners.

***Stanislaw Zholkievskiy was an outstanding commander. His military record includes the suppression of Severin Nalivayko’s Cossack re­bellion, and the victory over Sweden In Livonia. In 1610, during the Polish-Russian War Zholki­evskiy captured Moscow, pressed for the elec­tion of the Polish king Vladislav to the Moscow throne, and returned home, having taken the unseated tsar Vasyl Shuiskiy. In 1620, at the age of 73, the hetman had to lead the Polish army in the campaign against the Turks and was killed at Tsetsora.

Opposite the gate, in the other side of the court, there is the palace building where the town owners lived. Unfortunately this building has been damaged most. Once there was a two-storey gallery stretching along its spectacular, adorned with columns and statues of the castle owners. The entrance into the palace was located at the level of the second floor, with grand staircase lead­ing to it, and over the stairs, there was an entrance with a portico. In the pal­ace, there were private apartments of the palace owners, a treasury, and halls for official receptions.

The eastern building housed rooms for guests of the castle, and in the op­posite western building there were household premises.

The grandson of Stanislaw Zholkievskiy, the Polish king Jan III Sobieskiy, made Zhovkva the royal residence. In 1683, the Polish army left from Zhovkva towards the victorious battle (the Battle of Vienna) with the Ottoman Em­pire, and soon ambassadors and members of royal families of Europe came to Zhovkva to celebrate the triumph.

*** During the Northern War against Sweden, Zhovkva Castle was the residence of the Emperor Petro I (1706- 1707), his meetings with Hetman Mazepa took place here. It was here, where the famous Zhovkva operational plan was developed. Its essence was to avoid a large-scale battle until the chances of victory could be ensured.