Замкові руїни Прикарпаття – Галицьким замок

Галич - план міста до кожного будинкуСкачать «Галич - план міста до кожного будинку»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем  архиве карт

Галицьким замок розташований у місті Галич Івано-Франківської області, за 25 км на північ від Івано-Франківська.

Галицьким замокГалич — місто з багатою історією, колишня столиця Галицького князів­ства. У XIII столітті воно було одним із найбільших міст Європи і займало площу, яка перевищувала територію сучасного Галича. Центр давньої столиці з князівським градом розташовувався на території нинішнього села Крилос, а власне місто з приміськими селами, монастирями і замка­ми тягнулося майже на 10 кілометрів, і в ньому мешкало близько 15 тисяч жителів.

Галицьким замок

Нині на території околиць Галича і прилеглих сіл створено історико- культурний заповідник «Давній Галич» площею 80 квадратних кіломе­трів — це приблизна територія тогочасного міста. Заповідник охороняє низку пам'яток державного і світового значення: фундаменти 14 цер­ков XII-XIII століть, що згадуються в літописах, 134 пам'ятки архео­логії, 18 природних об'єктів, органічно пов'язаних з пам’ятками історії й архітектури. При заповіднику працюють Музей історії давнього Га­лича, Музей народної архітектури і побуту Прикарпаття, регіональний природно-ландшафтний парк. Головні пам'ятки історичного міста: дити­нець давнього Галича з каплицею Святого Василія, князівське похован­ня Галичина Могила, старовинна Успенська церква в селі Шевченкове і Старостинський замок у Галичі.

Галицький Старостинський замок височіє на крутій горі на березі Дні­стра. В наші дні біля підніжжя гори лежить центральна частина сучасного Галича, а в князівські часи тут розташовувалася пристань на Дністрі, що да­вала вихід до моря. Замок мав велике стратегічне значення — він захищав пристань і контролював пересування кораблів по Дністру. До XV століття замок був одним з найзахищеніших на Галичині, чисельність його гарні­зону сягала тисячі людей. Для ефективного захисту потрібен був хороший огляд — із Замкової гори і тепер розлягається захоплива панорама річки.

***Коли галицькі землі потрапили до складу Польщі, Галич занепав, а навколо пристані життя вирувало і розвивалося — так і вийшло, що центр Галича перемістився до підніжжя Замкової гори. При новій владі стратегічне значення Галицький замок не втратив: в ньо­му розмістилася резиденція старости на­місника польського короля. Звідси походить друга назва замку Старостинський.

До наших днів від Галицького замку вцілів лише фрагмент: ділянки кам'яних оборонних стін і одна з трьох замкових веж — найголовніша, та, що слугувала цитаделлю. Ця вежа теж була напівзруйнована, але її повністю відновили і привели до ладу під час недавньої реконструкції замку. Надалі планується відтворити за архівними матеріалами ще один фрагмент замку — зруйновану каплицю Святої Катерини, яка сполуча­лася з вежею стіною з дерев'яною галереєю.

***Протягом XVI-XVII століть Галицькому замку довелося пережити безліч бойових дій: татарські напади, народні повстання, Націо­нально-визвольну війну, але найстрашніших руйнувань завдали турки 1676 року. Через де­який час замок відновили, але вже в XVIII сто­літті він втратив стратегічне значення і посту­пово занепав: старовинний замок затьмарила нова фортеця в місті Станіслав (сучасний Івано-Франківськ). Після цього значну части­ну будівель Галицького замку розібрали для будівництва нової пристані на Дністрі.

Галицьким замокHalych Castle

The castle is situated in the town of Halych of lvano-Frankivsk Region. 25 km north of lvano-Frankivsk.

Halych is the town with a rich history and the former capital of the Princi­pality of Halych. In the 13th century, it was one of the largest cities in Europe and occupied a vast area, which does not coincide with the territory of the present-day Halych. The center of the ancient capital with the princely town was in the site of the present-day village of Krylos, while the city itself and its suburbs, monasteries, and castles stretched for almost ten kilometers, and its population was about 15,000. Now the suburbs of Halych and surrounding villages belong to the historical and cultural reserve "Ancient Halych" occu­pying the area of 80 square kilometers, which is the approximate area of the city of those days. The reserve preserves a number of monuments of state and world importance. Among them, there are foundations of 14 churches of the 12th and 13th centuries mentioned in chronicles, 134 archaeological monu­ments, and 18 natural objects connected with the monuments of history and architecture. On the territory of the reserve, there is the Museum of History of the Ancient Halych, the Ciscarpathian Museum of Folk Architecture and Life, and a regional landscape park. The main sights of the historical city are the citadel of the ancient Halych with St Basil's chapel, the princely tomb of Halychyna Mogyla, the old Uspenska church (church of the Assumption) in the village of Shevchenkove, and Starostynsky Castle in Halych.

***After Galician lands became a part of Poland, Halych declined but life still flourished around the hithe. So it happened that the center of Halych moved to the foot of the Zamkova Hill. Under the new govern­ment, Halych Castle retained its importance. It served as the seat of a starosta (headman), who was the deputy of the Polish king. Hence the second name of the castle — Starostynsky.

Starostynsky Castle in Halych towers on a steep mountain on the bank of the Dnister. Today, the central part of modern Halych is located at the foot of the mountain, and in the times of Halych princes there was a hithe on the Dnister here, which provided an access to the sea. The castle was of great strategic importance as it defended the hithe and controlled the movement of ships along the Dnister. By the 15th century the castle was one of the most heavily protected places in Galicia, and its garrison was almost 1,000 soldiers. For the effective protection, they needed a good view from there, and even now you can enjoy a spectacular view of the river from Zamkova Hill.

Only a fragment of Halych Castle has survived to our days — parts of stone defensive walls and one of the three castle towers — the one that had been the most important tower used as the citadel. This tower was also half-ruined, but it has been fully restored and put into order during the recent reconstruction. In the future, one more fragment of the castle is planned to be restored. It is the ruined St Catherine's Chapel, which was connected with the tower by the wall with a wooden gallery.

***During the 16th -17th centuries, Halych Castle had to go through a lot of combat action: Tatar attacks, uprisings and rebellions, wars of national liberation, but the worst damage was inflicted by the Turks in 1676.

In a while, the castle was restored, but in the 18th century, it lost its strategic importance and declined gradu­ally: the ancient castle was outshined by the new fortress in Stanislaw (the present-day lvano-Frankivsk). After that, most of the buildings of Halych Castle were dismantled to erect a new hithe on the Dnister.