Кам’яний літопис Поділля – палац у Самчиках

Староконстантинов

Скачать «Топографические карты масштаба 1:100 000: №93 - Староконстантинов и №111 - Хмельник»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем  архиве карт

Палац у Самчиках розташований у селі Самчики Старокостянтинівського району Хмельницької об­ласті, за 11 кілометрів на схід від районного центру Старокостянтинів.

Палац у СамчикахПалацово-парковий комплекс у селі Самчики може похвалитися за­будовою, що прекрасно збереглася і робить його одним з небагатьох у країні цілісним зразком садиби XVIII-XIX століть. Територія садиби має статус державного історико-культурного заповідника; у палаці роз­міщений музей.

Палац побудовано в стилі пізнього польського класицизму за про­ектом архітектора Якуба Кубицького. До наших днів частково вціліли палацові інтер’єри, що вражали колись своєю розкішшю гостей са­диби. Зали палацу були оформлені зі смаком й оригінальністю: стелі прикрашала ліпнина, стіни — розпис. У наші дні відвідувачам демон­струють Блакитний, Великий, Римський зали й Опочивальню, а також родзинку палацу, Японський кабінет — приклад орієнтального напря­му в європейському мистецтві. Стіни кабінету розписано під япон­ський стиль, з використанням характерних образів: самураїв, драко­нів, гілок сакури.

Навколо палацу розкинувся парк з озером, який вважається од­ним із кращих у країні. Площа парку — 18 гектарів. Його створенням займався знаменитий садівник Діоніс Міклер. Тут висаджено понад 150 порід дерев і кущів, серед яких чимало екзотів і рідкісних рослин, занесених до Зеленої книги України. Для найтеплолюбніших рос­лин у парку було побудовано відкриту теплицю. Особлива пам'ятка парку — «Китайський будинок», оригінальна старовинна споруда-холодильник.

Першим садибу в Самчиках облаштував на початку XVIII століття Ян Хоєцький. Основні будівлі, що збереглися до наших днів, з'явилися наприкінці XVIII століття, коли власником садиби став гайсинський пол­ковник Петро Чечель. Він звів палац і заклав парк. У садибі також були флігелі, стайня, каплиця, костел.

***У садибу полковника на прийоми і раути приїжджали відомі люди того часу. Сучасники високо оцінювали садибу, а на особливу похвалу заслуговував парк, де панувала атмосфера умиротво­рення і спокою.

1863 року на Правобережній Україні відбулося сумнозвісне Січне­ве повстання проти Російської імперії. Серед повстанців були і Чечелі. За це їхній маєток у Самчиках конфіскували і продали з аукціону. Новим власником садиби став історик Угрюмов, який продовжував традиції культурного життя резиденції.

Наступним власником садиби став Михайло Шестаков — директор-розпорядник цукрових заводів, що належали промисловцеві Миколі Те- рещенку. Шестаков увійшов в історію як видавець першого в Україні сільськогосподарського журналу. При ньому архітектурний комплекс садиби доповнили головною в'їзною брамою.

У радянські часи в садибі розміщувалася сільськогосподарська дослід­на станція. Значення паркового комплексу оцінили на державному рівні, і з 1960-х років палац і парк відродили як музейний комплекс. Нині це по­пулярна туристична пам'ятка Хмельницької області.

Палац у СамчикахSamchyky Palace

The palace is situated in the village of Sam­chyky, Starokostiantyniv District, Khmelnytskiy Region, 11 km east of the district center of Staro­kostiantyniv.

The palace and park complex located in the village of Samchyky can boast its well-preserved buildings and appears as one of the few complete examples of a 18th -19th century estate in the whole country. The territory of the estate is the state historical and cultural reserve, and the palace hous­es a museum.

The palace is built in the style of late Polish classicism by the architect Jakub Kubytskiy. The palace interiors, which once impressed visitors by their luxury, have been partially preserved. Its halls were decorated with sophisti­cated taste and original elements: the ceiling was decorated with fretworks, and walls with paintings. Today, visitors can see the Blue, the Great, and the Roman halls, and the Dormitory, as well as the gem of the palace, the Japanese study, which is an example of oriental trends in the European art. The walls of the study are painted in the Japanese style, with specific images, which are samurais, dragons, and sakura branches.

*** The famous people of that time attended the colonel’s estate for entertainment and dinner parties. The contemporaries evaluated the estate highly, and the park, where the atmosphere of tranquility and peace prevailed, deserved special praise.

Around the palace, there stretches a park with a lake, which is considered to be one of the best in the country. The area of the park is 18 hectares. The famous gardener Dionis Mikler worked to establish it. There were planted over 150 species of trees and bushes, including many exotic and rare plants, listed in the Green Book of Ukraine. For the most thermophilic plants, they have arranged an open greenhouse in the park. The special monument of the park is the "Chinese house", which is the original ancient building meant to be a refrigerator.

The first one to equip the estate in Samchyky was Jan Hoetskiy who did so in the 18th century. The main buildings, which have survived to this day, appeared at the end of the 18th century, when the owner of the estate was Colonel Petro Chechel from Haisyn. He built the palace and founded the park. The estate also had wings, a stable, a chapel, and a Polish Catholic church.

In 1863, the notorious January uprising against the Russian Empire took place on the right bank of Ukraine. The Chechels were also among the rebels, and for this reason their estate in Samchyky was confiscated and sold at an auction. The new owner of the palace was a historian Ugriumov, who contin­ued traditions of cultural life in the residence.

The next owner of the palace was M. Shestakov, who was a managing direc­tor of several sugar factories that belonged to industrialist M. I. Tereshchenko. Shestakov went down in history as a publisher of the first Ukrainian agricul­tural journal. In his days, the architectural complex of the estate was supple­mented by the main entrance gate.

In the Soviet times the estate housed an research agricultural station. The value of the park complex had been appreciated at the state level, and in the 1960s, the palace and the park were revived as a museum complex. Today it is a popular tourist attraction of Khmelnytskiy Region.