Могутні твердині Волині – Острозький замок

Острог - план міста до кожного будинкуСкачать «Острог - план міста до кожного будинку»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем  архиве карт 

Острозький замок розташований у місті Ост­рог Рівненської області, на вулиці Замковій, 5 (за 46 км на південний схід від Рівного).

ОстрогОстрог — давнє місто, історія якого почалася ще за часів Київ­ської Русі. Уперше він згадується 1100 року в Іпатіївському літописі. У XIV столітті місто стало резиденцією князівського роду Острозьких, нащадків Рюриковичів. На місці давньоруського городища Острозькі звели замок, що став їх родовим гніздом. Вони укріпили не лише за­мок, але й усе місто. Збереглися фрагменти цих укріплень. У 1980-х роках пам'ятки давнього Острога здобули статус державного історико- культурного заповідника.

Острозький замокЗі споруд Острозького замку вціліли готична Сторожова (Мурована) вежа, Нова (Кругла) вежа, Богоявленський собор і дзвіниця. Найдавніша пам'ятка — Сторожова вежа, її зведення датують XIV століттям. Вежа слугувала донжоном замку — внутрішньою цитаделлю, здатною захис­тити мешканців навіть у разі проникнення ворогів у місто. 3 товстими стінами і вузькими бійницями, укріплена потужними контрфорсами, вежа і тепер має переконливий та ефектний вигляд. У наші дні в ній роз­міщені Острозький краєзнавчий музей і художній музей.

Мальовничу Круглу вежу, оздоблену в стилі ренесансу, вінчають зубці.

Від міських укріплень уціліли Луцька і Татарська надбрамні вежі, по­будовані в XVI столітті. У Луцькій вежі розмістився музей книги і дру­карства, знаменитий багатою колекцією раритетних стародруків.

***У центрі замкового двору височіє Богоявленський собор — замкова церква і родова усипальня Острозьких. Зведений у XV столітті храм зруйнували війська Богдана Хмельниць­кого. 1891 року, коли Острог увійшов до скла­ду Російської імперії, провели наукову ре­конструкцію собору.

Острозький замокOstroh Castle

Ostroh Castle is situated in the town of Ostroh, in 5 Zamkova Street (46 km southeast of Rivne).

Ostroh is an ancient town, the history of which began in the times of Kyiv Rus. It was first mentioned in 1100 in the Hypatian Codex. In the 14th centu­ry, the city became a residence of Princes Ostrozkiy, the descendants of Rurik. On the site of Old Rus settlement the Ostrozkiy constructed the castle, which became their family estate. They fortified not only the castle, but the whole town as well. Fragments of the fortifications have been preserved. In the 1980s, the old Ostroh sites were recognized as the state historical and cultural reserve.

Of all buildings of Ostroh Castle, the following have survived: Guard (Murovana) Tower, the New (Round) Tower, the Bogoyavlenskiy (Epiphany) Cathe­dral and the belltower. The oldest monument is Guard Tower, its construction dates back to the 14th century. The tower served as the donjon of the castle — the internal citadel to protect citizens even when the enemy penetrated into the city. With thick walls fortified by stout buttresses and narrow loopholes, even now the tower has an impressive and convincingly reliable look. Nowa­days it houses Ostroh History Museum and Art Museum. The picturesgue Round Tower decorated in Renaissance style is crowned by castellations.

Of the town's old fortifications, Lutsk and Tatar gate towers of the 16thcen­tury have survived. Nowadays Lutsk Tower houses the museum of book and printing, famous for its rich collection of rare old printed books.

Губківський замокГубківський замок

Губківський замок розташований у селі Губків Березнівського району Рівненської області, за 77 км на північний схід від Рівного.

На сході Рівненської області, уздовж берегів річки Случ, лежать жи­вописні пагорбисті простори, які туристи називають Надслучанською Швейцарією, а їхня офіційна назва — Надслучанський природний парк. Річка Случ вражає розмаїттям ландшафтів: тут і стрімкі скелясті береги, з острівцями і порогами, що випинаються з води, тут і пасторальні гор­бисті долини із заливними луками. Наймальовничішим місцем Надслучанського парку справедливо вважають Соколині гори з руїнами Губків­ського замку.

Руїни нависають над високим пагорбом, підніжжя якого омиває Случ. Вражаюче видовище, проте вже складно уявити, яким був замок за часів свого розквіту.

Губківський замок зведений у XV столітті. Чотирикутник стін, укрі­плений з кутів вежами, мав браму з перекидним мостом та підземелля казематів. Відомо, що 1596 року, підчас козацького повстання Северина Наливайка, замок захопив загін козаків на чолі з Григорієм Лободою. Але найбільше замок постраждав у ході Північної війни: спочатку 1704 року його захопила російська армія, потім 1708 року остаточно зруйнувала шведська.

До наших днів збереглися лише незначні фрагменти стін і руїни веж з провалами на місці віконних отворів. Мабуть, замок не підля­гає відновленню, проте прикрашає собою ландшафт Надслучанської Швейцарії.

Губківський замокGubkiv Castle

Gubkiv Castle is situated in the village of Gubkiv, Berezne District, Rivne Region, 77 km northeast of Rivne.

In the east of Rivne Region, along the banks of the Sluch River stretch the picturesgue hilly areas, which tourists call "Switzerland over the Sluch", while their official name is Nadsluchansky Natural Park. The river has a rich variety of landscapes: there are steep rocky banks, with islands and rapids, which peek out of the water and pastoral valleys with hilly flood plains. The most beautiful place of Nadsluchansky Park is fairly considered to be the Sokolyny Mountains with spectacular ruins of Gubkiv Castle.

The ruins hang over a high hill, the foot of which is washed by the Sluch River. It is an amazingly spectacular sight, but it is difficult to imagine the ap­pearance of the castle in its heyday.

Gubkiv Castle was constructed in the 15th century. It was made up by the guadrangle walls, fortified towers at the corners, and it had gates with a flying bridge and underground casemates. It is known that in 1596, during Severin Nalivayko's Cossack rebellion, the castle was captured by the Cossacks un­der Hryhoriy Loboda. But the most unfortunate period for the castle was the Northern War: first, it was captured by the Russian army in 1704, then in 1708 the Swedish army destroyed it completely.

Only several fragments of walls and ruins of the towers with gaping window embrasures have survived to nowadays. Perhaps the castle cannot be recon­structed now, but anyway, it is still the decoration of the "Switzerland over the Sluch"landscape.