Архив тегов: Військова топографія

Основні види карт та їх характеристики

3.3. Основні види карт та їх характеристики

Сьогодні, для задоволення потреб оборони країни та народного господарства, створюється велика кількість різноманітних карт. Щоб зорієнтуватися в цій різноманітності, карти необхідно класифікувати. Класифікація карт допомагає виявляти особливості, притаманні окремим видам карт, полегшує облік, систематизацію та зберігання карт.
Усі карти, що зображають поверхню Землі, а також моря та океани, називаються г е о г р а ф i ч н и м и картами. За своїм змістом вони розподіляються на загальногеографічні та тематичні.
До загальногеографічних карт відносяться географічні карти, на яких відображається сукупність основних елементів місцевості без виділення будь-яких з них. Докладність зображення рельєфу, гідрографії, населених пунктів, мережі доріг та інших топографічних елементів місцевості на загальногеографічних картах залежить від їх масштабу.
До загальногеографічних карт відносяться також і т о п о г р а ф і ч н і к а р т и - детальні карти місцевості для ви-значення планового та висотного положення точок (цілей) масштабу 1:1 000 000 та більше. Вони лежать в основі складання загальногеографічних карт меншого масштабу.
До т е м а т и ч н и х к а р т належать карти, основний зміст яких визначається конкретно зображеною темою. На них з великою детальністю зображуються окремі елементи місцевості або наносяться спецiальні дані, не показані на загальногеографічних картах.

Топографічні план та карта

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Розгорнути кулеподібну поверхню Землі на площину без розривів і складок неможливо, тому материки, острови та інші частини земної поверхні можуть бути зображені з повним збереженням подібності лише на глобусі. Однак зображення земної поверхні з усіма подробицями вимагає створення таких великих глобусів, що, практично це зробити неможливо.

Уявимо, що ми створили б глобус у 1 000 000 разів менше за розміри Землі, його радіус при цьому дорівнював би 6,37 м. Але навіть на такому велетенському глобусі точність вимірювань буде недостатньою, особливо для військових, а його практичне використання унеможливлює і думку про його створення. Тому земну поверхню зображають на площині, тобто на аркушах паперу, заздалегідь припускаючись при цьому деяких спотворень. Тільки невеликі ділянки земної поверхні можна вважати плоскими і без помітних спотворень зобразити на папері, зберігаючи при цьому повну подібність місцевості.

Зменшене і докладне зображення на площині невеликої ділянки місцевості називається топографічним планом або просто планом. Доведено, що на плані практично без спотворень можна відобразити ділянку

Топографічні та спеціальні карти Збройних сил України

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Історія дослідження форми і розмірів Землі. Форма і розміри Землі мають важливе наукове та практичне значення. Дані про форму і розміри Землі використовуються при запуску ракет і космічних апаратів, у морській та аеронавігації, у радіозв’язку, при розвідці корисних копалин тощо. Крім того, дані про форму і розміри Землі необхідні таким наукам, як географія, геологія, геофізика, астрономія, метеорологія та багатьом іншим.

Сучасному поколінню людей відомо, що Земля – це не площина, не куля і навіть не еліпсоїд, а складне фізичне тіло, яке не піддається точним математичним обрахункам. Проте до цього висновку людство прийшло не одразу. Розміри і форму Землі вчені уточнювали протягом тисячоліть, починаючи із давніх-давен.

У сиву давнину Землю вважали плоскою і думали, що вона тримається на підпорах (слонах, китах, черепахах тощо). Вперше висловив припущення про кулеподібну форму Землі близько 2 500 років назад старогрецький математик і філософ Анаксімандр. Такої ж думки дотримувалися і давньогрецькі вчені Піфагор у VI ст. до н. е. та Аристотель у ІV ст. до н. е.

У подальшому, спостерігаючи за місячними затемненнями, за виглядом земної тіні на диску Місяця та іншими явищами природи, вчені прийшли до висновку, що Земля має форму кулі.

Визначення висоти предметів

2.8. Визначення висоти предметів

За кутовою величиною. Вимірюють відстань до предмета в метрах і його кутову величину в тисячних. Висоту предмета отримують за формулою:

де В - висота предмета, м;
Д - відстань до предмета, м;
К - кутова величина предмета в тисячних.
Наприклад, відстань до дерева - 100 м, а його кутова величина від основи до верху - 2-20. Його висота:

.
За тінню від предмета. Для цього необхідно визначити дов-жину своєї тіні d і довжину тіні Д від предмета (рис 210)
Оскільки трикутники подібні то висоту предмета (дерева) В визначають за формулою:

де в - зріст людини (спостерігача)
Таким чином висота дерева у стільки разів більше зросту спо-стерігача у скільки разів тінь від дерева довша його тіні Наприклад довжина тіні спостерігача 3,5 м а тіні від дерева - 24,5 м тобто в 7 разів довша Якщо зріст спостерігача 1,8м то висота дерева 1,8 7=12,6 м Точність визначення висоти предметів залежить від точності визначення відстані до нього (в першому випадку) або довжини його тіні (в другому випадку)

Рис. 2.10. Визначення висоти дерева за його тінню

Визначення висоти предметів

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

За кутовою величиною. Вимірюють відстань до місцевого предмета в метрах і його кутову величину в тисячних. Висоту предмета отримують за формулою:28 де В - висота предмета, м; Д - відстань до предмета, м; К - кутова величина предмета в тисячних.

Наприклад, відстань до дерева - 100 м, а його кутова величина від основи до верху - 2-20. Його висота:28_1

За тінню від предмета. Для цього необхідно визначити довжину своєї тіні d і довжину тіні D від предмета (рис. 2.10). Оскільки трикутники подібні, то висоту предмета (дерева) В визначають за формулою: 

28_2

де в - зріст людини (спостерігача).

Наприклад, довжина тіні спостерігача 3,5 м, а тіні від дерева 24,5 м, тобто в 7 разів довша. Якщо зріст спостерігача 1,8 м, то висота дерева 1,87=12,6 м. Таким чином, висота дерева у стільки разів більше зросту спостерігача, у скільки разів тінь від дерева довша його тіні.

Точність визначення висоти предметів залежить від точності визначення відстані до нього (в першому випадку) або довжини його тіні (в другому випадку). Крім того, слід пам’ятати, що вранці, ввечері та у північних (південних) широтах тіні будуть довшими, ніж опівдні, що теж впливатиме на точність визначення висоти предметів. 28_3

 2.10. Визначення висоти дерева за його тінню

Зоряне небо

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Зоряне небо вночі має вигляд півкулі. Небесні світила віддалені від Землі на значні відстані, тому здається, що вони знаходяться на внутрішній поверхні цієї півкулі, яка називається небесною сферою. Вона має довільний радіус, і центр її знаходиться в довільній точці, наприклад, у точці спостереження.

Уявна пряма лінія, яка проходить через центр небесної сфери паралельно осі обертання Землі, називається віссю світу. Навкруги осі світу відбувається видиме обертання небесної сфери зі сходу на захід, яке здійснюється внаслідок обертання Землі навкруги своєї осі протягом доби з заходу на схід.

Вісь світу перетинає небесну сферу в двох точках північному і південному полюсах світу, які є нерухомими точками небесної сфери. Північний полюс світу знаходиться поблизу Полярної зірки, а південний поблизу сузір’я Октант. Чим ближче небесне світило до полюса світу, тим менше його видиме обертання протягом доби.

Відлік часу

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

При визначенні напрямків на сторони горизонту за небесними світилами (Сонцем, Місяцем) дуже важливо знати точно відлік часу, за яким ми живемо. Через те, що земна куля обертається навколо своєї осі за 23 години 56 хвилин і 4 секунди, користуватися таким відліком часу дуже незручно, тому що один і той самий час протягом року буде у різний час дня або ночі. Для визначення часу, за яким ми живемо, прийнято середнє сонце фіктивна точка, яка рівномірно рухається по небесному екватору з такою швидкістю, що за свій рух протягом року вона одночасно з істинним Сонцем проходить через точку весняного рівнодення, коли день дорівнює ночі. Точка, в якій центр Сонця перетинає екватор під час руху з південної півкулі до північної, називається точкою весняного рівнодення, а протилежна точкою осіннього рівнодення.

Моменти рівнодення наступають у простий рік на 5г 48хв 46с пізніше, ніж у попередній, у високосний на 18г 11хв 14с раніше, а тому моменти рівнодення можуть припадати на дві сусідні календарні дати. У наш