Кам’яний літопис Поділля – Червоногрудський замок

ТеребовляСкачать карту «Теребовля - обличчя міста»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем  архиве карт

Червоногрудський замок розташований біля сіл Нагоряни і Нир­ків Заліщицького району Тернопільської області, за 112 км на південь від Тернополя.

Червоногрудський замокЧервоногрудський каньйон ось уже декілька років приваблює ту­ристів особливим містичним ареолом покинутого місця. Воно ще й на­прочуд гарне: урочище Червоне з високими схилами нагадує амфіте­атр, на арені якого, в центрі, височіє пагорб з двома білокам'яними готичними вежами — це все, що залишилося від Червоногрудського замку.

Пагорб, на якому стоїть замок, з трьох боків омивають води річки Джурин, це місце ідеально підходило для створення укріпленого пункту. Вважається, що поселення існувало тут вже за часів Київської Русі, а пер­ші достовірні письмові джерела про Червоногруд і його замок датовано століттям. 1313 року литовський князь Ольгерд завоював Поділля і передав захоплені землі своєму соратникові Федору Корятовичу, відо­мому будівничому замків і фортець на Західній Україні. Новий власник зміцнив Червоногрудський замок, що вже існував, а 1331 року біля нього було засновано домініканський монастир.

Червоногрудський замокУ XV столітті Червоногруд був великим містом, центром повіту, адміністративно-територіальної одиниці в Польщі. Одним з перших на Поділлі він здобув магдебурзьке право.

1615 року Червоногруд став володінням львівського каштеляна Ми­коли Даниловича. Новий господар на місці старої фортеці звів новий кам'яний замок. Це було укріплення регулярного типу: стандартний чо­тирикутник стін з чотирма вежами по кутах. Укріплений таким чином двір був забудований житловими спорудами і казармами. Замок оточу­вали рів і земляний вал.

Тоді ж поряд із замком виріс домініканський костел, руїни якого збе­реглися до наших днів.

Остаточно замок Даниловичів було зруйновано 1672 року, коли на По­ділля вторглася армія Османської імперії на чолі з султаном Магоме- том IV. Замок зазнав серйозних ушкоджень і не відновлювався, перетво­рюючись поступово на руїни.

1778 року Червоногруд купив князь Кароль Понинський. Він при­думав амбітний проект перетворення залишків старовинного замку на елегантний палац. Спочатку передбачалося розібрати руїни форте­ці, залишивши дві оборонні вежі, і між ними звести палац у стилі нео- готики. Проте в процесі роботи було вирішено, що старі вежі занадто приземкуваті, і їх перебудували. Автором проекту став відомий львів­ський архітектор Юліан Захаревич. Будівництво палацу було заверше­но 1820 року.

Через деякий час Червоногрудський палац викупили князі Любомирські. Вони володіли ним до Другої світової війни, і весь цей час палац під­тримувався в хорошому, житловому стані.

У 1944-1945 роках майже все населення Червоногруда, яке станови­ли переважно поляки, перебили загони УПА, а палац зазнав під час їхніх набігів сильних ушкоджень. Вцілілі мешканці Червоногруда залишили його, і цей населений пункт зник з карти України. Будівлю Червоногруд­ського палацу розібрали жителі сусіднього села Нирків.

*** 1620 року в битві під Цецорою об’єднані турецько-татарські війська завдали нищівної поразки польській армії і спустошили Поділ­ля. Червоногруд узяв в облогу татарський мурза Кантемир, але захопити укріплення во­рогам заважали води річки Джурин. За леген­дою, татари прорубали для річки нове русло. Замок захопили, а води, що ринули в новому напрямку, утворили 16-метровий Джурин- ський водоспад найвищий рівнинний водо­спад на території України.

Червоногрудський замокChervonohrud Castle

The castle is situated near the villages of Nahoryany and Nyrkiv of Zalischyky District, Ternopil Region, 112 km south of Temopil.

The Chervonohrud canyon has attracted tourists by a special mystical feeling of the deserted place for several years already. It is also surprisingly beautiful. The Chervone stow with high slopes resembles an amphitheater, while in the center of this natural arena there rises a hill with two white-stone Gothic towers. This is all that has been left of Chervonohrud Castle. The hill where the castle stands is washed by Dzhuryn River from the three sides and therefore is perfect­ly suited for a fortification point. It is believed that there were settlements here in the times of Kyiv Rus, and the first reliable written sources mentioning Cher­vonohrud Castle date to the 14th century. In 1313, the Grand Duke of Lithuania Olherd conguered Podillia and gave the lands to his associate Fedir Koriatovych, who was known for construction of many castles and fortresses in the Western Ukraine. The new owner fortified Chervonohrud Castle, which had already ex­isted there, and a Dominican monastery was established nearby in 1331.

In the 15th century, Chervonohorod was a major city, and the center of a povit (administrative unit in Poland eguivalent to a district). It was one of the first places in Podillia to receive Magdeburg Law. In 1615, Chervonohrud became a posses­sion of the Lviv castellan Mykola Danylovych. On the site of the old fortress the new owner built a new stone castle. It was a fortification of a regular type: a stan­dard guadrangle of walls with four towers in the comers. The fortified courtyard was built up with residential buildings and barracks. The castle was surrounded by a moat and an earthen rampart. At about the same time, the Dominican church was constructed next to the castle; its ruins have been preserved until our days.

***In 1620, in the battle of Tsetsora (Cecora), the joint Turkish and Tatar army dealt a crushing blow on the Polish army and devastated Podillia. Chervonohrud was besieged by the Tatar murza (war chief) Kantemir, but Dzhuryn River prevented the enemy from capturing the fortress. According to a legend, the Tatars dug a new river bed. The castle was captured, while the water that rushed in a new direction, formed the 16-meter Dzhuryn waterfall, which is the highest waterfall in Ukraine.

Finally, the castle of Danylovych was destroyed in 1672 when the army of the Ottoman Empire led by Sultan Mahomet IV invaded Podillia. The castle suf­fered heavy damage and was never restored again, turning into ruins gradu­ally. In 1778, Chervonohrud was bought by Prince Karol Ponynskiy. He devised an ambitious project of converting the old castle remains into an elegant pal­ace. At first, it was supposed to dismantle ruins of the fortress, leaving only two towers to stand, and build a palace in the neo-Gothic style between them.

However, in the course of works they decided that the old towers are too low, and they were reconstructed. The project designer was a famous Lviv architect Julian Zakharevich. The palace construction was completed in 1820. Shortly af­ter Chervonohrud Palace was purchased by Princes Liubomirskiy. They owned it until World War II, and all this time the palace remained in good condition, suitable for residential purposes. In 1944— 1945, almost the entire population of Chervonohrud who were mostly Poles was slaughtered by the UPA (the Ukrai­nian Insurgent Army) detachments, and the palace was damaged heavily dur­ing their raids. The surviving Chervonohrud inhabitants left the city and it dis appeared gradually from the map of Ukraine. The building of Chervonohrud Palace was dismantled by residents of the neighboring Nyrkiv village.

Теребовлянський замокТеребовлянський замок розташований у місті Теребовля Тернопільської області, за 36 км на південь від Тернополя.

Теребовля — старовинне місто, що було в X—XIII столітті столицею дав­ньоруського Теребовлянського князівства. Історичне ядро давнього міста— Замкова гора, вершину якої досі оперізують потужні стіни замку. Вціліли не лише стіни, але й бастеї, проте внутрішню забудову фортеці втрачено.

Замкова гора височіє на 50 метрів над місцем злиття двох невеликих річок, а тому була зручним місцем для створення на ній укріпленого поселення. У письмових джерелах Теребовля згадується починаючи з X століття, в цей час на Замковій горі розташовувалося давньоруське поселення, ядром якого був укріплений князівський двір — резиденція теребовлянських князів.

1241 року до міста докотилася хвиля монголо-татарського нашестя на чолі з ханом Батиєм. Теребовля була захоплена і зруйнована, а потім на 100 років опинилася у васальній залежності від Золотої Орди.

У 1340-х роках польський король Казимир III Великий відвоював час­тину українських земель, і до 1360 року було завершено будівництво кам'яного замку в Теребовлі на вершині гори. На його долю випала без­ліч ворожих нашесть, яким він мужньо протистояв до 1498 року, коли Теребовлю захопив молдовський правитель Стефан III Великий. Замок був зруйнований, і хоча надалі робилися спроби його відновлення, вони не забезпечували надійного захисту від ворога. Тим часом на початку XVII століття почастішали ворожі набіги на Теребовлю: місто вимагало нового захисту.

1631 року під керівництвом теребовлянського старости Олександра Балабана почалося будівництво нового замку, одного з найпотужніших на Західній Україні.

*** План замку неправильний чотирикут­ник стін, три кути якого укріплюють потужні бастеї, а один кут утворюють куртини, що схо­дяться клином. Цей кут виходив на найменш захищену північну сторону: супротивникові доводилося обстрілювати стіни, розташовані від нього під кутом, і такий обстріл був не­ефективним. А обстрілювати самот супро­тивника, що наступав з північного боку, було зручно з двох сусідніх бастей.

Теребовлянський замокTerebovlia Castle

The castle is situated in the town of Terebovlia. Ternopil Region, 36 km south of Temopil.

Terebovlia is an ancient town which was the capital of the Old Russian Terebovlia principality in the 10th — 13th centuries. The historic center of the old town was Zamkova (Castle) Hill, the top of which is still been encircled by the stout castle walls. Not only the walls have been preserved, but also bul­warks, while the internal buildings of the fortress have been lost.

Zamkova Hill rises for 50 meters above the confluence of two small rivers, and it was a convenient place for a fortified settlement. Written sources men­tioning Terebovlia date back to the 10lh century; at this time on Zamkova Hill there was an Old Russian settlement, the center of which was the fortified princely court, the residence of Terebovlian princes.

In 1241, the wave of Tatar-Mongol invasion led by Batu Khan approached the city. Terebovlia was captured and destroyed, and for the next hundred years it was in vassalage of the Golden Horde.

In the 1340s years the Polish king Kasimir III the Great conguered a part of Ukrainian lands, and by 1360, the construction of a stone castle in Tere­bovlia was completed. This castle occupied a top of the mountain. It had to survive a lot of hostile invasions up to 1498, when Terebovlia was cap­tured by the Moldavian ruler Stefan III the Great. The castle was destroyed, and despite further attempts to restore it, they were not enough to offer a good protection against the enemy. Meanwhile, in the early 17th century enemy attacks on Terebovlia became more freguent. The city required new defense.

In 1631, building of a new castle, one of the most powerful in the West­ern Ukraine, began under supervision of Terebovlia headman Oleksandr Balaban.

*** By its planning, the castle is an irregular quad­rangle of walls, three corners of which are forti­fied by bulwarks, and the fourth corner is formed by curtains that converge in a wedge. This comer faced the least protected northern side. The enemy had to shell walls, which were situated at an angle from his positions, and such attack was ineffective. If enemy approached from the north, he could be shelled from two adjacent towers conveniently.