Кам’яний літопис Поділля – Чортківський замок

Чортківський район

Скачать «Топографические карты масштаба 1:100 000: №128 - Чертков и №147 - Толстое»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем  архиве карт

Чортківський  замок розташований у місті Чортків Тернопільської області, за 75 км на південь від Тернополя.

Чортківський замок

Чортків — цікаве старовинне місто, що має багату історію й низку ар­хітектурних пам'яток, серед яких і замок. У письмових джерелах Чортків відомий із XV століття.

Історія нинішнього Чортківського замку почалася 1610 року — cаме тоді було завершено будівництво кам'яного замку шляхетського роду Гольських, що володіли Чортковом.

Замок мав регулярний план: п'ять стін, п'ять кутів. Чотири кути укріп­лювали оборонні вежі, а п'ятий виступав заломом у найбільш небезпеч­ному напрямку. Місце для замку обрали не дуже вдале: неподалік височіє гора, з вершини якої ворог міг спостерігати за внутрішніми переміщен­нями захисників замку.

XVII століття було для Чортківського замку і століттям бойової слави, і часом військових знегод. Під час Національно-визвольної війни козаки неодноразово облягали й захоплювали замок. їм допомагали і мешканці Чорткова, що симпатизували повстанцям. 1648 року Чортківський замок навіть став на деякий час військовою базою козаків.

Через два десятиліття, 1672 року, Османська імперія розпочала війну з Річчю Посполитою, тоді турки захопили Чортківський замок і володіли ним до 1683 року. З XVIII століття замок втратив оборонне значення.

Чортківський замокChortkiv Castle

The castle is situated in the town of Chortkiv in Ternopil Region, 75 km south of Ternopil.

Chortkiv is an interesting and ancient town with a rich history and a num­ber of architectural monuments, including the well-preserved castle. Written sources have mentioned Chortkiv since the 15th century. Probably there were wooden and earthen fortifications on the site of the current stone castle, which were based on remains of an Old Russian foundation. The history of the pres­ent-day Chortkiv Castle began in 1610. At that time the construction of a stone castle for Princes Holskiy, who owned Chortkiv, was completed. The castle had a regular planning with five walls and five comers. The four comers were forti­fied by the towers, and the fifth was protruding in the most dangerous direction. The castle was not situated too favorably as there was a mountain nearby, from the peak of which the enemy could watch the actions of the castle defenders.

The 17th century was the century of both military glory and military hard­ships for Chortkiv Castle. During the national liberation war of Ukrainian people, Cossacks besieged and captured the castle for several times. Local residents, who sympathized with the Cossacks, also helped them. In 1648, Chortkiv Castle even became a military base of the Cossacks for a while. In two decades, in 1672, the Ottoman Empire began the war against the Com­monwealth of Lithuania and Poland, and Turks seized Chortkiv Castle, hold­ing it until 1683. In the 18th century, the castle lost its defensive importance.

Золотопотоцькии замок розташований у селищі Золотий Потік Бучацького району Тернопільської області, за 84 км на південний захід від Тернополя.

Замок у Золотому ПотоціЗамок у Золотому Потоці, яким колись володіли представники відомо­го шляхетського роду Потоцьких, нині наполовину зруйнований, і його руїни перебувають у доволі занедбаному стані.

Золотопотоцький замок зведено 1601 року. Сприятливим місцем для укріплень послужив пагорб на березі невеликої річки. Замок квадратний у плані, його кути були укріплені чотирма вежами. Браму замку захища­ла п'ята вежа — надбрамна. Ця вежа трьох'ярусна: на першому поверсі розташовувалася брамна арка, другий і третій поверхи були житловими, але пристосованими і для оборони. З північно-західною стіною межував палац, спочатку одноповерховий, але пізніше добудований до двоповер­хового. Кам'яні укріплення доповнили земляні вали і рів.

Замок не раз брав участь у бойових діях і з честю пройшов через ба­гате на воєнні події XVII століття. 1840 року нащадок Потоцьких магнат Ольшевський затіяв будівництво палацу неподалік від замку. Для нової резиденції із замку забрали всі декоративні деталі (балюстради, лишт­ва), що завдало старовинній споруді значної шкоди. Будівництво палацу так і не було завершено, оскільки проект потребував більше коштів, ніж припускав замовник, і Ольшевський був вимушений продати Золотопо­тоцький маєток рабинові Ізраїлю Фридману.

Нового власника не цікавила спадщина польської шляхти, і замок оста­точно занепав. 1875 року йою викупив австрійський посол Володимир - Іполит Гневош, нащадки якого володіли ним до 1939 року. Гневоші ша­нобливіше поставилися до історичної пам'ятки, при них проводилися роботи з консервації, які й дозволили руїнам замку вціліти до наших днів.

Zolotiy Potik Castle

 The castle is situated in the village of Zolo­tiy Potik, Buchach District, Ternopil Region. 84 km southwest of Ternopil.

The castle in Zolotiy Potik, which once was the possession of the famous Princes Pototskiy, is now half-ruined, and the ruins are in quite bad condition.

Zolotiy Potik Castle was constructed in 1601. A hill on the banks of a small riv­er was recognized as a favorable place for fortifications. The castle had a square planning, and its comers were fortified by four towers. The gate was protected by the fifth tower, the overgate tower. This tower has three stories: in the first floor there was the arch gate, the second and third floors were residential, but they were also suitable for defense. The north-western wall adjoined the palace, originally a one-storied building, but later reconstructed into a two-storied one. Stone fortifications were supplemented by earthen ramparts and a moat. The castle has repeatedly participated in combat operations and came off honorably from the 17th century, which was full of military conflicts. In 1840, a descendant of the Pototskiys, the magnate Olshewskiy started construction of a palace near the castle. For the new residence, all the decorative details (such as balustrades and trimmings) were taken away from the castle, which caused significant dam­age to the historic building. The construction of the palace was never completed because the project needed more funds than the customer anticipated, and Ol­shewskiy was forced to sell Zolotiy Potik Palace to the rabbi Israel Friedman.

The new owner was not interested in the legacy of Polish nobility, and the castle declined finally. In 1875, it was purchased by the Austrian Ambassador Volodymyr-Hippolytus Hnevosh, whose descendants owned it until 1939. The Hnevosh family treated the historical monuments with more respect than the previous owners did, and they arranged for some conservation works on their possessions, and that allowed the ruins of the castle to survive to this day.