Вимоги до топографічних карт

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Топографічні карти покривають значні площі земної поверхні і складаються окремими аркушами. Окремий же аркуш такої карти відображає порівняно невелику ділянку місцевості. Наприклад, на широті 54° топографічна карта масштабу 1:25 000 відображає земну поверхню площею 70 км2, 1:50 000 – 300 км2, а 1:100 000 близько 1 200 км2 (4030 км), що складає все ж таки незначну частину земної поверхні і завдяки цьому спотворення в межах такого аркуша карти отримують непомітні. Тому топографічну карту можна практично вважати планом, який зберігає повну подібність і чіткі обриси місцевості.

Основні вимоги при створенні топографічних карт висуваються до їх наочності, вимірності та читаності.

Наочність карти – це можливість зорового сприйняття просторових форм, розмірів і розміщення об’єктів на карті. Найбільш важливе та суттєве на карті виділяють при її створенні на перший план, аби воно легко читалося.

Вимірність – властивість карти, яка тісно пов’язана з її математичною основою і забезпечує можливість з точністю, що припускає масштаб карти, визначати координати, розміри об’єктів місцевості тощо. Таким чином, карта являє собою не тільки наочну зорову, але і математично точну модель місцевості.

Читаність карти – це швидке візуальне розпізнавання елементів і деталей картографічного зображення. Жодний текстовий чи графічний документ не може забезпечити так швидко і з такими вичерпними подробицями отримання відомостей про розташування та особливості зображених об’єктів і явищ, як карта.

Топографічні карти відрізняються між собою за змістом та оформленням.

На топографічних картах, з відповідною до масштабу карти точністю та генералізацією зображуються: математичні елементи, пункти геодезичної основи, гідрографія та гідротехнічні споруди, населені пункти, промислові, сільськогосподарські та соціально-культурні об’єкти, дороги і дорожні споруди, рельєф, ґрунтово-рослинний покрив, кордони та межі, відомості про схилення магнітної стрілки. За змістом топографічні карти повинні бути достовірними, сучасними і точними.

Достовірність карти – міра правдивості даних, нанесених на карту на дату її складання.

Сучасність карти це відповідність інформації, що є на карті, сучасному стану місцевості. Ці вимоги військ задовольняються періодичним оновленням карт у мирний час, а також їх оперативним виправленням при підготовці та в ході бойових дій за матеріалами аерофото- чи космічного знімання або за сучасними картографічними матеріалами (розвідки місцевості та іншими даними).

Періодичність оновлення топографічних карт на Україні залежить від фізико-географічного районування її території, техногенного навантаження, кількості змін на місцевості і становить:

- для промислово розвинених густонаселених територій – 5-7 років;

- для сільськогосподарських середньонаселених територій – 8-10 років;

- для гірських, лісових і степових малонаселених територій – 10-15 років.

Точність карти полягає у відповідності розташування точок на карті їх справжньому місцеположенню, тобто збереження геометричної подібності та розмірів топографічних елементів і їх дійсному розташуванню на місцевості відповідно до масштабу карти та її призначення.

Таким чином, топографічні карти повинні відповідати таким вимогам.

  1. Достовірно та з відповідною до масштабу точністю і повнотою відображати стан місцевості на рік створення карти в діючих умовних знаках.

2.Складатися за єдиними математичними законами, в єдиній системі координат і висот.

  1. Мати чітке розграфлення і номенклатуру аркушів, а також уніфіковану систему картографічних умовних знаків.
  2. Забезпечувати визначення (з відповідною до масштабу точністю) прямокутних та географічних координат, абсолютних і відносних висот об’єктів місцевості, їх кількісних та якісних характеристик.
  3. Бути узгодженими за змістом між суміжними масштабами та морськими навігаційними картами.
  4. Бути наочними та інформативними для вивчення й оцінки місцевості та орієнтування на ній.
  5. Дозволяти наносити на них додаткову (спеціальну) інформацію.