Забезпечення військ топографічними картами

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Топографічні карти є найважливішим джерелом інформації про місцевість і одним із основних документів управління військами, тому забезпечення ними військ є основним завданням топогеодезичного забезпечення.

Командири підрозділів і частин (з’єднань) і штаби усіх рівнів повинні забезпечуватись топографічними картами своєчасно та у повному обсязі за будь-яких обставин.

Кожен командир підрозділу, офіцер штабу, а в авіації, артилерії, механізованих і танкових військах, кожен командир екіпажу повинен мати карти тих масштабів, які найкращим чином забезпечать вирішення поставлених перед ними бойових завдань. Вищі командири та штаби, крім необхідних їм карт, повинні мати карти тих масштабів, якими забезпечуються підлеглі їм командири та штаби.

Це досягається встановленими порядком і правилами забезпечення військ картами, які полягають у наступному.

 • Завчасне виготовлення та своєчасне оновлення топографічних карт у відповідності з сучасними вимогами військ.
 • Завчасне створення запасів карт на складах топографічних карт і в штабах військових частин відповідно до їх бойових завдань.
 • Заміна застарілих топографічних карт картами нового видання, яка проводиться одночасно в штабах усіх рівнів і підлеглим їм частинам (підрозділам).
 • Забезпечення топографічними картами на конкретні райони бойових дій і за принципом ,,зверху-вниз”. Відповідальність за організацію та своєчасне забезпечення картами підлеглих несе старший командир (начальник штабу).

Топографічними картами кожен офіцер і командири окремих екіпажів повинні забезпечуватись до постановки їм бойових завдань (у крайньому випадку одночасно з постановкою бойового завдання), а також  дозабезпечуватись у ході бойових дій.

Одним із найважливіших принципів забезпечення військ топографічними картами є створення запасу топографічних карт, який визначається бойовим складом військ, видом бойових дій, а також нормами забезпечення військ топографічними картами, які розробляються та періодично уточнюються. Норма забезпечення визначається кількістю примірників одного номенклатурного аркуша карти кожного масштабу, які необхідні бойовій одиниці (частині) для виконання бойового завдання. Норми забезпечення військ топографічними картами затверджуються відповідними наказами і настановами; вони є основними вихідними даними для розрахунку запасу карт.

Таким чином, створення і оновлення запасів на складах топографічних карт, організація доведення їх до штабів і військ у встановлені терміни є головним завданням топогеодезичного забезпечення військ.

Забезпечення військ астрономо-геодезичними та гравіметричними даними

 Ефективне використання ракетної зброї, артилерії, авіації, безпілотних засобів, радіотехнічних систем та іншої сучасної бойової техніки залежить від всебічного забезпечення їх топогеодезичними даними, в тому числі й асторономо-геодезичними і гравіметричними даними (АГ і ГД). У деяких випадках військам необхідні дані про розміри загального земного еліпсоїда, розподіл сили тяжіння, відхилення прямовисних ліній тощо.

До вихідних астрономо-геодезичних та гравіметричних даних відносяться:

 • параметри загального земного еліпсоїда і гравітаційного поля Землі;
 • координати та висоти пунктів державної геодезичної мережі (ДГМ), спеціальної геодезичної мережі (СГМ) і напрямків на орієнтирні пункти, а також азимути еталонних  орієнтирних напрямків;
 • дирекційні кути сторін ДГМ, СГМ та напрямів на орієнтирні пункти, а також азимути еталонних орієнтирних напрямів;
 • значення прискорення сили вільного падіння, висот квазігеоїда над загальним земним еліпсоїдом і референц-еліпсоїдом Красовського, відхилень прямовисних ліній, а також поправок у астрономічні азимути для переходу до геодезичних азимутів.

Координати даються в системі координат і висот, що і топографічні карти, а дирекційні кути – в шестиградусних зонах проекції Гаусса.

Вихідні АГ і ГД є основою для топогеодезичної прив’язки елементів бойових порядків військ, виконання топографічних знімань, а також для проведення наукових досліджень в інтересах оборони країни. Вони визначаються частинами топографічної служби, як правило, завчасно і доводяться до військ у вигляді наступних документів:

 • каталогів координат геодезичних пунктів;
 • спеціальних каталогів астрономічних, геодезичних і гравіметричних даних;
 • каталогів координат Сонця та яскравих зірок;
 • спеціальних карт з даними вихідних АГ і ГД.

Каталоги координат геодезичних пунктів (ККГП) складаються й видаються за аркушами карти масштабу 1:200 000 зі значенням координат і висот геодезичних пунктів, довжин та дирекційних кутів сторін геодезичної мережі.

Каталоги гравіметричних пунктів містять значення прискорення сили тяжіння на гравіметричних пунктах. Вони складаються та видаються, як правило, за аркушами карти масштабу 1:200 000.

Каталог координат Сонця та яскравих зірок містить координати  Сонця, Полярної та інших яскравих зірок, висоти та азимути Полярної зірки, а також значення астрономічної рефракції. Каталог використовується для визначення азимутів і астрономічних координат при виконанні топогеодезичної прив’язки елементів бойових порядків військ, прив’язки стартових позицій ракетних військ і артилерії (РВ і А).

Спеціальні каталоги астрономічних, геодезичних і гравіметричних даних складаються за картами масштабу 1:200 000 на окремі райони і доводяться до штабів ракетних військ.

Карти висот квазігеоїда над загальним земним еліпсоїдом складаються та видаються за збірними таблицями масштабу 1:200 000 і доводяться до штабів РВ, ПС та ВМС.

Гравіметричні карти виготовляють у масштабі 1:200 000 та 1:1 000 000 і призначаються для визначення величин прискорення сили тяжіння; доводяться до штабів і військ ПС, ВМС, РВ і А.

Карти відхилень прямовисних ліній і поправок до астрономічних азимутів призначені для визначення поправок за відхилення прямовисних ліній при переході від астрономічних азимутів до геодезичних. Основою для виготовлення цих карт використовують топографічні карти масштабу  1:200 000 або 1:1 000 000.

Карти геодезичних даних (карти з координатами контурних точок) призначаються для топогеодезичної прив’язки елементів бойових порядків військ (сил). Вони виготовляються в масштабі 1:100 000 або 1:50 000, а для забезпечення бойових дій авіаційних частин (підрозділів) ПС ЗС України – у масштабі 1:500 000.

АГ і ГД, які отримані при підготовці та в ході бойових дій, доводяться до штабів і військ у вигляді наступних документів:

 • списків координат пунктів СГМ;
 • карток еталонних орієнтирних напрямків;
 • карток контролю топогеодезичної прив’язки;
 • списків обстежених та відновлених геодезичних пунктів.

Списки координат пунктів СГМ складаються окремо на район робіт за формою ККГП. Вони можуть складатися на звороті аркуша карти масштабу 1:100 000 або 1:200 000. У цьому випадку на карту наносяться пункти СГМ із вказанням номера за списком.

Картки еталонних орієнтирних напрямків містять значення дирекційних кутів напрямків, відомості про місце установки приладів та  візирної цілі. На звороті картки дається схема еталонних орієнтирних напрямків.

Картки контролю топогеодезичної прив’язки складають, зазвичай, окремо на кожну позицію, що контролюється. В них надаються координати і висоти контрольних об’єктів, а також значення основних і контрольних напрямків.

Списки обстежених та відновлених геодезичних пунктів складають на район бойових дій. У списках вказують неушкоджені зовнішні знаки геодезичних пунктів, їх центри, видимість на найближчі геодезичні пункти, а також результати роботи по відновленню геодезичних пунктів.