Поводження з промисловими токсичними відходами

Наприклад, на підприємствах чорної металургії і вугільної промисловості перебуває 11-12 млрд м3 і щорічно поступає 2 млрд м3 відходів і більше як 100 млн. тонн металургійних шлаків, до 100 млн тонн вугільної золи. Зі шлакових відходів можна додатково вилучати метали в обсязі до 3,5 млн тонн. Дві третини цієї кількості можна одержати, застосувавши нові технології. Підраховано, що в червоних шлаках - відходах алюмінієвої промисловості - кількість заліза приблизно відповідає його вмісту в якісній руді. З доменних шлаків можна одержувати хром, титан, марганець.
Шлаки і шлами є джерелом будівельних матеріалів, які замінюють щебінь, пісок, наповнювачі бетону; здешевлюють будівельні конструкції.

Поводження з промисловими токсичними відходами

З відходів збагачувальних фабрик та металургійних заводів можна одержувати продукцію сорока найменувань. При цьому значні площі земель звільнюються від захоронення або складування відходів.
Значним резервом у використанні вторинних ресурсів є утилізація металолому, з якого виробляється майже третина сталі в країні.
Важливим фактором економії лісових ресурсів є використання макулатури, частка якої у виробництві паперу становить близько 30%. Одна тонна макулатури зберігає 4,4 м3 деревини. Створення сучасних потужностей для її переробки дозволить довести щорічне використання цієї вторинної сировини до 4 млн тонн проти 2,8 млн тонн, що обробляється нині. Виробництво волокнистої маси із макулатури є економічно вигідним - кожна тонна її обходиться на 35-40 грн дешевше деревної маси.
Іншими видами вторинних ресурсів є склобій, зношені шини та інші гумові відходи, полімери. Розроблено установку, за допомогою якої з кожної тонни сміття можна виготовити 180 кг паперу, 30 кг чорних і 1,5 кг кольорових металів, 25,5 кг сухих кормів. На основі високотемпературного перолізу (нагрівання без доступу кисню) можна одержати метал, шлаки (сировина для будіндустрії), а також горючий газ. Натомість утилізація відходів сміттєспалюючими заводами також є джерелом забруднення повітря.
Рідкі побутові відходи - стоки каналізації після спеціальної обробки можна застосовувати для зрошення полів. Частина відходів є токсичною, отже, вона шкодить як людині, так і навколишньому середовищу.
Збільшення маси відходів потребує зростаючих затрат на їх знешкодження і поховання. Частка твердих і органічних відходів в загальному об'ємі складає близько половини.
Щорічно з міст вивозиться біля 40 млн тонн твердих побутових відходів. Міські звалища сміття мають загальну площу 114 тис. га навколо міських поселень.
Науково-технічний прогрес дозволяє безвідходно переробляти натуральну сільськогосподарську сировину. Забезпечення м'ясокомбінатів країни спеціальними пресами та іншою технікою дозволило б збільшити вихід м'ясної продукції на 8%. Це ж стосується й повнішого використання молочного білку, інших цінних компонентів харчової сировини. Раціональне використання сільськогосподарської сировини обходиться в 2-2,5 рази дешевше виробництва еквівалентного додаткового обсягу продукції, її можна використовувати в переробних галузях АПК для виготовлення додаткової продукції. Резерв такого роду є, наприклад, у молочній промисловості. За обсягом відходи сировини, що утворюються в процесі переробки молока (сироватка, пахта), становлять біля 2/3 вихідного об'єму і містять 50% всіх наявних ресурсів білка, 75% вуглецю. Найбільшого розповсюдження в останній час одержало використання молочної сироватки. Вона, в основному, застосовується у хлібопекарській промисловості. При цьому 1 тонна сироватки зберігає 40 кг борошна.
Ще одним напрямом утилізації харчових відходів є застосування їх як сировини для інших галузей (медичної промисловості, хімії, будівництва та інших). Так, у виноградному насінні -відході переробки винограду - міститься 45% виноградного масла, яке можна застосувати для парфумів та у хімічній промисловості. Відходи харчової промисловості: молочні відходи; нехарчові білки - відходи м'ясопереробки і шкіряної промисловості; буряковий жом, шкаралупа бавовника; томатні зернятка; зерно-картопляна барда (відходи спиртової промисловості); картопляна мезга тощо, в основному, переробляються у корми.
Важливе значення для народного господарства має комплексне використання лісу. Крім задоволення потреб у деревині, з листяних порід виготовляють целюлозу.
Перехід до безвідходних технологій допускає використання різних відходів і побічних продуктів, перетворення їх у вихідну сировину для випуску корисних виробів.
Отже, науково-технічний прогрес може призвести до небажаного впливу на навколишнє середовище і здоров'я людей, але це пов'язано не з його високим рівнем, а навпаки з недостатнім його розвитком. Екстенсивний розвиток виробництва не дозволяє комплексно вирішувати завдання збільшення випуску продукції і збереження природного середовища.
Дана проблема традиційно вирішується двома шляхами. З одного боку - впровадженням нових в технічному відношенні методів добування і переробки сировини, недопущенням шкідливих викидів, з іншого - раціональним використанням відходів, повторною переробкою їх у виробництві, а також знищенням, захороненням тощо.
Потрібно відзначити, що в останні роки за обома напрямками досягнуто певних успіхів. З'явились сучасні засоби очистки відходів, які дозволяють запобігати завданню шкоди народному господарству і населенню, а також сучасні технології їх переробки в корисну продукцію.
З точки зору охорони навколишнього середовища, можна виділити два рівні технологічного переходу до маловідходності і безвідходності виробництва.
Перший - передбачає найбільш повне використання сировини і її комплексну переробку. Це дає можливість скоротити обсяг невикористаних речовин, частина яких є токсичною.
Другий рівень - обмеження об'ємів відходів через їх утилізацію, створення з них сировини для випуску додаткової продукції.
Подальша робота в цій галузі пов'язана з переходом до третього рівня, тобто повністю безвідходних замкнутих циклів виробництва, виключаючих утворення шкідливих відходів і дозволяючих найповніше використовувати сировину. При цьому принцип безвідходності повинен бути розповсюджений на всі етапи руху природних ресурсів: добування, транспортування, переробку сировини і готовий продукт із неї.
Безвідходна технологія є практичним втіленням знань, методів і засобів з метою раціонального використання природних ресурсів і захисту навколишнього середовища.
Державою передбачено також стягнення відшкодувань за збитки, заподіяні порушеннями законодавства про охорону навколишнього середовища. Відшкодовуються збитки, заподіяні забрудненнями, здійснюються стягнення за позовами, притягнення до адміністративної відповідальності, накладення штрафів, припинення діяльності окремих об'єктів та інше.