Еколого-географічний атлас України

Еколого-географічний атлас УкраїниСкачать «Еколого-географічний атлас України»

Скачать «Экологические карты и атласы» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Це перше унікальне науково-довідкове видання, що комплексно характеризує еколого-географічні умови україни. В атласі розглядаються теоретичні, методичні і практичні основи еколого-географічного аналізу і оцінювання території на основі картографічного моделювання. Теоретичний і методичний аспекти викладені в текстовій частині, а практичний представлений системою картографічних моделей, що відтворюють екологічну оцінку природних і соціально-економічних умов проживання населення, екологічну складову збалансованого розвитку та охорону навколишнього середовища, екологічні обмеження в економічному і соціальному розвитку, стратегію вирішення екологічних проблем.

Наша епоха увійде в історію цивілізації не лише як ера великих досягнень людства, бурхливого розвитку науки, техніки й технологій, але й як доба глобальної екологічної кризи, яка має загальнопланетарний, регіональний і локальний характер і проявляється на територіях багатьох країн світу, в тому числі й україни, зокрема, на території нашої держави загинули десятки малих річок, деградують екосистеми чорного і азовського морів, на гниючі відстійники перетворилися водосховища, ставки й озера, забруднені від промислових і транспортних викидів міста, знищуються ліси, загрозливо виснажуються й деградують наші, колись найродючіші у світі чорноземи.

У такій ситуації особливого значення набувають екологічні чинники виховання й освіта людей. сьогодні кожній людині необхідно засвоїти певний обсяг екологічних знань, що дасть змогу правильно зрозуміти процеси й закономірності взаємовідносин людини й природи, вибрати оптимальні способи збереження та примноження біорізноманітності природи, раціонального використання і охорони природного середовища та його компонентів.

Отже необхідна нова модель суспільного розвитку, яка враховує баланс економічних та екологічних складових, проект якої вже розробило світове співтовариство. кожна країна має свої особливості, які необхідно врахувати при переході на таку модель розвитку суспільства. виробництва мають будуватися згідно з законами саморегулюючих систем та законами системної цілісності за аналогією з природними біоценозами. виробничі процеси мають розвиватися за біологічними принципами, а саме: відходів, що не мають утилізації, не повинно бути взагалі, як у природі, де відходи одних організмів слугують ресурсами для інших. слід розвивати виробництва, що не залишають шкідливих відходів. необхідно переходити до використання нових видів енергії, безпечних для природи і т.д.

Тому на часі жити за іншими правилами - екологічними, усвідомлюючи, що людина - це лише частинка природи й космосу, із законами яких вона мусить рахуватися. не владарювати над природою, а співпрацювати з нею, бути не "царем природи", а її необхідним елементом, здатним узгоджено функціонувати в складній, відлагодженій протягом багатьох тисячоліть геосистемі "природа - суспільство".

Рекомендується для фахівців в галузі екології, географії, геології, біології, медицини, політики, службовців різних рівнів, викладачів, аспірантів, студентів природничих та медичних факультетів вищих навчальних закладів, поглибленого вивчення екологічних проблем в середній школі, а також для широкої екологічної просвіти населення.

Екологічна географія, географічна екологія і екологічна картографія

Екологічні проблеми в Україні

І. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ

 • Адміністративний устрій (1:5 000 000)
 • Загально-географічна ситуація (1:5 000 000)

ІІ. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПРИРОДНИХ УМОВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

 • Геофізичні умови
 • Регіональне магнітне поле (1:8 000 000)
 • Аномальне магнітне поле (1:8 000 000)
 • Сейсмічність території (1:10 000 000)
 • Біополя (1:8 000 000)
 • Природні процеси, зумовлені ендогенними (внутрішніми) земними чинниками на суші та в акваторіях (1:7 000 000)

2.2. Геологічні умови

 • Геологічне середовище (1:7 000 000)
 • Четвертинні відклади (1:7 000 000)
 • Природні енергоносії (1:7 000 000)
 • Тектонічне районування (1:7 000 000)
 • Гідрогеологічне районування (1:7 000 000)

2.3. Геоморфологічні умови

 • Геоморфологічна структура (1:7 000 000)
 • Несприятливі геоморфологічні процеси (1:7 000 000)
 • Геоморфологічне районування (1:7 000 000)

2.4. Біокліматичні умови

 • Сонячне сяйво (1:10 000 000)
 • Радіаційний баланс (1:10 000 000)
 • Ультрафіолетова еритемна радіація
 • Суми активних температур
 • Сприятливі погоди (1:10 000 000)
 •  Задушливі погоди (1:10 000 000)
 • Морозні погоди (1:10 000 000)
 • Комфортні погоди (1:14 000 000)
 • Біокліматичне зонування (1:7 000 000)

2.5. Еколого-гідрологічні умови

 • Поверхневі води (1:7 000 000)
 • Підтоплення територій (1:7 000 000)
 • Повені (1:14 000 000)
 • Зволоженість території (1:10 000 000)
 • Мінералізація поверхневих вод (1:10 000 000)
 • Загальна жорсткість поверхневих вод (1:10 000 000)
 • Гідрохімічне районування
 • Підземні води (1:7 000 000)
 • Мінералізація підземних вод (1:10 000 000)
 • Прогнозні ресурси питних підземних вод (1:8 000 000)
 • Загальна жорсткість підземних вод (1:10 000 000)
 • Йод та фтор в ґрунтових водах (1:10 000 000)
 • Гідрологічне районування (1:7 000 000)

2.6. Агроекологічні умови

 • Агрохімічна оцінка ґрунтів (1:8 000 000)
 • Родючість ґрунтів (1:8 000 000)
 • Біогенна активність свинцю (1:14 000 000)
 • Біогенна активність важких металів і радіонуклідів (1:14 000 000)
 • Геохімічні аномалії (1:8 000 000 )
 • Деградація ґрунтів (1:7 000 000)
 • Вміст важких металів в орному шарі ґрунтів (Бор. Кобальт. Марганець. Мідь. Цинк. Молібден)
 • Агроекологічна оцінка ґрунтів (1:7 000 000)

2.7. Біоекологічні умови

 • Рослинність (1:7 000 000)
 • Рідкісні та зникаючі види флори (1:8 000 000)
 • Зникаючі реліктові види флори (1:8 000 000)
 • Лікарські рослини
 • Тваринний світ (1:7 000 000)
 • Рідкісні та зникаючі види птахів (1:10 000 000)
 • Мисливські птахи (1:10 000 000)
 • Рідкісні комахи (1:10 000 000)
 • Рідкісні та зникаючі види ссавців (1:10 000 000)
 • Зоогеографічне районування (1:10 000 000)

2.8. Природні ресурси

 • Мінеральні ресурси (1:8 000 000)
 • Геотермальні ресурси (1:8 000 000)
 • Земельні ресурси (1:8 000 000)
 • Водні ресурси (1:8 000 000)
 • Лісові ресурси (1:8 000 000)
 • Фауністичні ресурси (1:8 000 000)
 • Природно-рекреаційні ресурси (1:8 000 000)
 • Природні ресурси (1:8 000 000)

2.9. Еколого-ландшафтні умови

 • Ландшафти (1:7 000 000)
 • Природно-екологічний потенціал території (1:8 000 000)
 • Антропогенна зміненість ландшафтів (1:8 000 000)
 • Фізико-географічне районування (1:7 000 000)
 • Ландшафтно-геохімічне районування (1:7 000 000)

ІІІ. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

 • Екологічна оцінка демографічних умов
 • Природний рух населення (1:10 000 000)
 • Густота населення (1:8 000 000)
 • Зайнятість  та безробіття населення
 • Загальна захворюваність населення (1:8 000 000)
 • Смертність населення (1:8 000 000)
 • Міграція населення (1:10 000 000)
 • Урбанізованість території (1:8 000 000)
 • Національний склад населення (1:10 000 000)
 • Здоров'я населення (1:8 000 000)

3.2. Екологічна оцінка економічних умов

 • Територіальна концентрація виробництва (1:10 000 000)
 • Господарська освоєність земель (1:10 000 000)
 • Спеціальні економічні зони та території пріоритетного розвитку (1:10 000 000)
 • Промислова освоєність території (1:8 000 000)
 • Сільськогосподарська освоеність земель (1:8 000 000)
 • Соціально-економічна освоєність території (1:8 000 000)
 • Збитки підприємств від екологічних порушень (1:14 000 000)
 • Економічні збитки від надзвичайних ситуацій (1:7 000 000).

3.3. Екологічна оцінка соціальних умов

 • Відпочинок і туризм
 • Установи для відпочинку та лікування (1:10 000 000)
 • Дитячі оздоровчі табори (1:10 000 000)
 • Рекреаційно-туристичне районування (1:10 000 000)
 • Територіальна організація туризму (1:7 000 000)
 • Території історико-культурного призначення (1:7 000 000)

3.3.2. Нозогеографічні аспекти та медичне обслуговування населення

 • Хвороби органів дихання (1:8 000 000)
 • Екологічний ризик захворювань органів дихання (1:8 000 000)
 • Хвороби органів кровообігу (1:8 000 000)
 • Екологічний ризик захворювань органів кровообігу (1:8 000 000)
 • Хвороби органів травлення (1:8 000 000)
 • Екологічний ризик захворювань органів травлення (1:8 000 000)
 • Хвороби ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин
 • Екологічний ризик захворювань ендокринної системи, розладу харчуваннята порушення обміну речовин (1:8 000 000)
 • Злоякісні новоутворення (1:8 000 000)
 • Екологічний ризик захворювань злоякісними новоутвореннями (1:8 000 000)
 • Хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму (1:8 000 000)
 • Екологічний ризик захворювань крові, кровотворних органів та окремих порушень з залученням імунного механізму (1:8 000 000)
 • Вроджені аномалії (1:8 000 000)
 • Екологічний ризик вроджених аномалій (1:8 000 000)

Екологічний ризик зараження населення окремими природно-вогнищевими хворобами:

 • Лептоспіроз (1:14 000 000)
 • Туляремія (1:14 000 000)
 • Сибірська виразка (1:14 000 000)
 • Інфекційні захворювання (1:8 000 000)

Матеріально-технічна база охорони здоров'я людей:

 •  Медичні кадри (1:8 000 000)
 • Ліжковий фонд лікувальних закладів (1:8 000 000)

3.3.3. Життєвий рівень населення

 • Грошові доходи населення (1:10 000 000)
 • Грошові витрати населення (1:10 000 000)
 • Номінальна заробітна плата працівників (1:10 000 000)
 • Бідність населення (1:10 000 000)
 • Житлові умови населення (1:10 000 000)
 • Житловий фонд (1:8 000 000)
 • Людський розвиток (1:7 000 000)

ІV.ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

4.1. Природно-техногенна небезпека

 • Природна небезпека (1:8 000 000)
 • Техногенна небезпека (1:8 000 000)
 • Вибухонебезпека (1:8 000 000)
 • Небезпека лісових та польових пожеж (1:8 000 000)
 • Надзвичайні ситуації (1:8 000 000)
 • Надзвичайні ситуації на транспорті (1:8 000 000)
 • Надзвичайні ситуації медико-біологічного характеру (1:8 000 000)
 • Техногенно-екологічна небезпека (1:8 000 000)
 • Антропоекологічний ризик (1:7 000 000)
 • Техногенне навантаження на природне середовище (1:7 000 000)
 • Радіаційна небезпека
 • Забрудненість території цезієм-137 (1:7 000 000)
 • Сумарні дози опромінення (1:7 000 000)
 • Забрудненість території стронцієм-90 (1:7 000 000)
 • Забрудненість території ізотопами плутонію (1:7 000 000)
 • Радіаційна забрудненість території (1:7 000 000)
 • Потенційна радіаційна небезпека (1:14 000 000)
 • Природна радіоактивність (1:8 000 000)
 • Біогенна радіоактивність радіонуклідів (1:8 000 000)
 • Радіаційний ризик (1:7 000 000)
 • Стійкість природного середовища
 • Метеорологічний потенціал атмосфери (1:8 000 000)
 • Стійкість поверхневих вод (1:8 000 000)
 • Стійкість ґрунтів (1:8 000 000)
 • Біотичний потенціал природного середовища (1:8 000 000)
 • Стійкість природного середовища (1:7 000 000)
 • Забрудненість природного середовища
 • Забрудненість поверхневих вод (1:8 000 000)
 • Забрудненість підземних вод (1:8 000 000)
 • Пестицидна навантаженість ґрунтів (1:7 000 000)
 • Забрудненість атмосферного повітря (1:8 000 000)
 • Сумарна забрудненість природного середовища (1:8 000 000)
 • Промислові токсичні відходи
 • Охорона природного середовища
 • Охорона атмосферного повітря (1:7 000 000)
 • Охорона земель (1:7 000 000)
 • Охорона водних ресурсів (1:7 000 000)
 • Охорона рослинного і тваринного світу (1:7 000 000)
 • Національна екологічна мережа (1:7 000 000)
 • Природно-заповідний фонд (1:7 000 000)
 • Зелена книга (1:7 000 000)
 • Червона книга (1:7 000 000)
 • Природоохоронні комплекси (1:7 000 000)
 • Економічний механізм природокористування
 • Екологічні інвестиції (1:10 000 000)
 • Екологічні збори (1:8 000 000)
 • Надходження коштів до природоохоронних фондів (1:10 000 000)
 • Використання коштів природоохоронних фондів (1:10 000 000)
 • Фінансові витрати на капітальний ремонт основних засобів природоохоронного призначення (1:10 000 000)
 • Фінансові витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів
 • Державний природоохоронний контроль                                                                                   V. ЕКОЛОГІЧНІ ОБМЕЖЕННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ І СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ
 • Система розселення (1:8 000 000)
 • Екологічна ситуація (1:8 000 000)
 • Інженерно-будівельна оцінка території (1:8 000 000)
 • Виробничо-містобудівна освоєність території (1:8 000 000)
 • Господарське зонування території (1:8 000 000)
 • Комплексна оцінка території (1:8 000 000)
 • Еколого-економічне зонування території (1:7 000 000)

VІ. СТРАТЕГІЯ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ

 • Території регламентованого господарського використання (1:10 000 000)
 • Території з доцільним режимом використання (1:8 000 000)
 • Планувальна структура та види переважного використання території (1:7 000 000)
 • Моніторинг навколишнього середовища (на базовій мережі спостережень) (1:7 000 000)
 • Еколого-економічна збалансованість території (1:7 000 000)